Opublikowano: 2017-08-22 19:12:03

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przebudowa drogi gminnej nr 353001T Błotnowola - Kępa Bolesławska od km 0+750 do km 1+850 oraz Remont drogi gminnej nr 353054T Brzostków - Zamoście od km 0+000 do km 1+100

Wynik postepowania:

Znak sprawy: ZITŚ.721.7.2017

Nowy Korczyn, dnia 22.08.2017 r.


 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Gmina Nowy Korczyn ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn informuje, że w dniu 18.08.2017 r.
w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej zostało opublikowane ogłoszenie
o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego nr
574036-N-2017 z dnia 18.08.2017r. na Przebudowa drogi gminnej nr 353001T Błotnowola - Kępa Bolesławska od km 0+750 do km 1+850 oraz Remont drogi gminnej nr 353054T Brzostków - Zamoście od km 0+000 do km 1+100, numer postępowania: ZITŚ.721.7.2017.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r., poz.2164), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, iż  w związku
z niemożnością uzyskania ze Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju potwierdzenia zgłoszenia robót budowlanych na remont drogi gminnej nr 353054T Brzostków - Zamoście od km 0+000 do km 1+100 zaistniała konieczność dokonania zmian w posiadanej dokumentacji technicznej.

Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach wskazanego zadania zdaniem Starostwa Powiatowego wykracza poza pojęcie „remontu”, stąd też konieczna jest aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowej i na jej podstawie uzyskanie potwierdzenia zgłoszenia robót budowlanych dotyczących przebudowy przedmiotowego odcinka. 

W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 7 ustawy.

Zamawiający informuje, iż unieważnienie jednego z dwóch zadań objętych przedmiotowym zamówieniem skutkowałoby nadmierną dezorganizacją w dokumentacji dotyczącej niniejszego postępowania,
z tego też względu unieważnione zostaje całe postępowanie, przy czym Zamawiający niezwłocznie dokona powtórzenia postępowania na Zadanie nr 1 -
Przebudowa drogi gminnej nr 353001T Błotnowola - Kępa Bolesławska od km 0+750 do km 1+850, natomiast na Zadanie nr 2 – Remont (Przebudowa) drogi gminnej nr 353054T Brzostków - Zamoście od km 0+000 do km 1+100 postępowanie zostanie powtórzone po aktualizacji posiadanej dokumentacji.

 

Wyk: w 3 egz.

Egz. 1 Strona internetowa

Egz. 2 tablica ogłoszeń

Egz. 3 a/a

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 659
Wprowadził do systemu: Administrator, data: 2017-08-18 21:39:27
Opublikował: Administrator, data publikacji: 2017-08-18 21:55:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu