Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Nowy Korczyn

Adres:
Krakowska 1
28-136 Nowy Korczyn

Kontakt:
tel. 041 377 10 03, fax. 041 377 10 44
E-mail:inwestycje@nowykorczyn.pl
Strona www: www.nowykorczyn.pl

Numer ID: 160

Data publikacji:
2016-07-07 19:55:03

Przedmiot: Remont drogi gminnej nr 353065T Podzamcze - wał rz. Nida - wał rz. Wisła od km 0+000 do km 0+250 i od km 0+450 do km 0+940.

Treść przetargu:

Nowy Korczyn: Remont drogi gminnej nr 353065T Podzamcze - wał rz. Nida - wał rz. Wisła od km 0+000 do km 0+250 i od km 0+450 do km 0+940.
Numer ogłoszenia: 123485 - 2016; data zamieszczenia: 07.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego


zawarcia umowy ramowej


ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowy Korczyn , ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3771003, faks 041 3771044.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej nr 353065T Podzamcze - wał rz. Nida - wał rz. Wisła od km 0+000 do km 0+250 i od km 0+450 do km 0+940..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont drogi gminnej nr 353065T Podzamcze - wał rz. Nida - wał rz. Wisła od km 0+000 do km 0+250 i od km 0+450 do km 0+940. Dokładny zakres robót określony jest w: - przedmiarze robót - szczegółowych specyfikacjach technicznych. - dokumentacji projektowej W-w dokumenty stanowią załączniki do SIWZ..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 20% wartości przedmiotu umowy polegających na powtórzeniu zakresu robót wymienionych w umowie podstawowej

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium - 3 000,00 PLN, ( słownie: trzy tysiące złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert . 17.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z pózn. zm5 ) Dla niepieniężnej formy wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. Jeżeli wadium wpłacane jest w pieniądzu, termin zachowany jest tylko wtedy, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek bankowy Zamawiającego przed terminem składania ofert. 17.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Gminy Nowy Korczyn na konto w Banku Spółdzielczym w Kielcach Oddział w Nowym Korczynie nr 45 8493 0004 0139 0200 0231 0010 . Wadium nr postępowania ZITŚ.271.07.2016 Droga Podzamcze 17.4 Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 17.5 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt.17.10. 17.6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 17.7 . Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 17.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 17.5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 17.9 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 17.10 . Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy , z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy , pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy , lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy , co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 17.11 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie załącznikiem nr 4 do SIWZ. Metoda oceny spełnia - nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie załącznikiem nr 4 do SIWZ. Metoda oceny spełnia - nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie załącznikiem nr 4 do SIWZ. Metoda oceny spełnia - nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie załącznikiem nr 4 do SIWZ. Metoda oceny spełnia - nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie załącznikiem nr 4 do SIWZ. Metoda oceny spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Gwarancja - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany wynagrodzenia umownego: 1) W przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wartości przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysami powykonawczymi, za faktycznie wykonaną ilość robót budowlanych. 2) W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wprowadzenie w trakcie realizacji zamówienia robót lub materiałów zamiennych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej - zamienne zakresy robót lub materiały zostaną ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokóle konieczności, a ich wartość zostanie określona w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys szczegółowy. Wykonawca do sporządzenia kosztorysu szczegółowego przyjmie identyczne czynniki cenotwórcze, jakie określił w kosztorysie ofertowym. Wycena powyższa zastąpi wycenę danej pozycji określonej w kosztorysie ofertowym. 3) W przypadku Ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), 4) W przypadku konieczności wykonania dodatkowych zamówień nie objętych dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zakresu podstawowego, mogą one być wykonane na podstawie odrębnego zamówienia zleconego w oparciu o art. 67 ust.1 pkt.5). Zakres robót dodatkowych zostanie ustalony i zatwierdzony przez Zamawiającego w protokole konieczności, a ich wartość zostanie ustalona w oparciu o kosztorys. Wykonawca do kosztorysu przyjmie czynniki cenotwórcze, ceny materiałów i sprzętu w wielkości nie przekraczającej średnich cen z publikacji SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego okres wyceny. 2. zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: 1) zmiany przepisów prawa; 2) zmiany przepisów technicznych powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań, niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia lub w SIWZ; 3) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dodatkowych dokumentów, 4) z powodu zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy( zdarzenia siły wyższej np. intensywne opady), uzasadnionego wstrzymania robót przez Zamawiającego, przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, jeżeli taka przerwa będzie miała wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. 5. Zmiany osobowe w zakresie osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia. 6. Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie operacji lub wytycznych realizacji projektu. 7. Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą sposobu dofinansowania lub jego częściową utratą. 8. Klauzula waloryzacyjna zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy zgodnie ze zmianą wskaźnika cen towarów i usług inwestycyjnych publikowanych przez GUS jeżeli wskaźnik ulegnie zwiększeniu w okresie 12 kolejnych miesięcy realizacji inwestycji co najmniej o 2 %. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowykorczyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Nowym Korczynie Ul. Krakowska 1, 28 - 136 Nowy Korczyn..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Nowym Korczynie Ul. Krakowska 1, 28 - 136 Nowy Korczyn - sekretariat pok. Nr 5, I piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączone pliki
SIWZ_160.docxSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ_160.docx - 52.147 KB)
Data publikacji: 2016-07-07 20:01:12 Redaktor: Administrator
zal_160.zipzałączniki (zal_160.zip - 2283.142 KB)
Data publikacji: 2016-07-07 20:02:48 Redaktor: Administrator

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 839
Wprowadził do systemu: Administrator, data: 2016-07-07 19:55:03
Opublikował: Administrator, data publikacji: 2016-07-07 20:03:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu