Archiwum przetargów

Opublikowany: 2011-07-22 13:50:24
Wygasł: 2011-08-08

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku SZOZ w Nowym Korczynie.

Opublikowany: 2011-06-06 21:38:52
Wygasł: 2011-06-16

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest obsługa bieżąca budżetu Gminy Nowy Korczyn i jej jednostek organizacyjnych, która obejmuje: otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego dla budżetu Gminy; otwieranie i prowadzenie rachunków pomocniczych dla jego jednostek organizacyjnych stosownie do potrzeb zamawiającego; przechowywaniu środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych; wykonywanie dyspozycji posiadacza rachunku do wysokości środków na rachunkach lub w limicie kredytu w rachunku bieżącym; realizacja poleceń przelewów wewnątrzbankowych w formie papierowej i elektronicznej; realizacja poleceń przelewów do innych banków w formie papierowej i elektronicznej w systemie ELIXIR złożonych do godziny 15.00 w tym samym dniu, a złożonych po tej godzinie - realizowane w następnym dniu roboczym i w takich samych terminach przekazywane do dalszych rozliczeń międzybankowych; przyjmowanie wpłat gotówkowych; dokonywanie wypłat gotówki; wydawanie blankietów czekowych zapewnienie użytkowania systemu bankowości elektronicznej oraz bezpłatnego przeszkolenia pracowników zamawiającego w zakresie obsługi systemu; sporządzanie wyciągów bankowych na każdy dzień roboczy, w którym zachodziły operacje bankowe; możliwość uruchomienia na rachunku bieżącym kredytu krótkoterminowego (debetu) do wysokości corocznie określonej przez Radę Gminy. 1.2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Nowy Korczyn 1. Urząd Gminy w Nowym Korczynie 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie 3. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Nowym Korczynie 4. Samorządowe Gimnazjum w Nowym Korczynie 5. Szkoła Podstawowa w Nowym Korczynie 6. Szkoła Podstawowa w Starym Korczynie 7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowcach 8. Szkoła Podstawowa w Brzostkowie 9. Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Korczynie.

Opublikowany: 2011-05-13 22:52:33
Wygasł: 2011-06-22

Zaciągnięcie w 2011 r. kredytu długoterminowego w wysokości 2.735.903,00 PLN (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset trzy zł 00/100) z przeznaczeniem na: a) Pokrycie planowanego deficytu budżetowego b) spłatę zobowiązań z lat ubiegłych

Opublikowany: 2011-04-12 21:19:03
Wygasł: 2011-04-27

Remont drogi gminnej Nr 353037T Podraje do wału rzeki Nida od km 0+000 do km 0+350, długość 350 mb..

Opublikowany: 2011-03-25 14:34:26
Wygasł: 2011-04-11

Remont drogi gminnej Nr 353037T Podraje do wału rzeki Nida od km 0+000 do km 0+500, długość 500 mb..

Opublikowany: 2011-03-25 14:34:31
Wygasł: 2011-04-11

Remont drogi gminnej Nr 353016T Czarkowy- Gościniec od km 0+000 do km 0+720, długość 720 mb..

Opublikowany: 2010-10-29 23:27:29
Wygasł: 2010-11-15

Remont drogi gminnej: Nr 353035T Nowy Korczyn ul. Stopnicka - Plac Rynek od km 0+000 do km 0+484, długości 484mb..

Opublikowany: 2010-10-28 22:25:11
Wygasł: 2010-11-05

Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów oraz sprzętu Urzędu Gminy w Nowym Korczynie.

Opublikowany: 2010-10-15 13:59:27
Wygasł: 2010-10-29

Remont drogi gminnej: Nr 353035T Nowy Korczyn ul. Stopnicka - Plac Rynek od km 0+000 do km 0+484, długości 484mb.

Opublikowany: 2010-10-15 13:50:22
Wygasł: 2010-10-22

Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów oraz sprzętu Urzędu Gminy w Nowym Korczynie.

Opublikowany: 2010-10-15 13:45:54
Wygasł: 2010-10-22

Zaciągnięcie w 2010 r. kredytu długoterminowego.

Opublikowany: 2010-09-10 15:11:25
Wygasł: 2010-09-27

Zaciągnięcie w 2010 r. kredytu długoterminowego w wysokości 1 200 000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.

Opublikowany: 2010-09-01 21:46:00
Wygasł: 2010-09-15

Nowy Korczyn: Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie - zakup wyposażenia i sprzętu do GOK-u w Nowym Korczynie

Opublikowany: 2010-09-01 21:33:52
Wygasł: 2010-09-16

Nowy Korczyn: Remont dróg gminnych

Opublikowany: 2010-08-20 13:27:59
Wygasł: 2010-08-30

Nowy Korczyn: Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie - zakup wyposażenia i sprzętu do GOK-u w Nowym Korczynie

Opublikowany: 2010-07-23 13:55:36
Wygasł: 2010-08-09

Nowy Korczyn: Przebudowa ciągów pieszych wraz z utwardzeniem terenu i budową miejsc parkingowych, budowa boiska rekreacyjnego z placem zabaw i obiektami małej architektury w miejscowości Strożyska, gmina Nowy Korczyn

Opublikowany: 2010-04-26 23:57:39
Wygasł: 2010-05-13

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nowy Korczyn, Strożyska, Ucisków i Badrzychowice, powiat buski.

Opublikowany: 2010-04-20 15:05:33
Wygasł: 2010-05-06

Przebudowa drogi gminnej Czarkowy - Winiary - I Etap, na terenie gminy Nowy Korczyn

Opublikowany: 2010-04-20 11:03:02
Wygasł: 2010-04-29

Zaciągnięcie w 2010 r. kredytu długoterminowego w wysokości 2 273 349 PLN z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pokrycie deficytu budżetowego

Opublikowany: 2010-03-02 15:23:20
Wygasł: 2010-03-17

Modernizacja stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Korczynie.


znalezionych: 180 na 9 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9   - następna >>>