PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH INFORMACJI O ŚRODOWISKU

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, określonych w art. 19 ust. 2 i znajdujących się w ich posiadaniu, a także, zgodnie z art. 19 ust. 6 obowiązek prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Udostępnieniu podlegają również informacje określone w art. 19 ust. 3, choć ich umieszczenie w wykazie nie jest obligatoryjne.

Obowiązek udostępniania informacji dotyczy:

 • organów administracji rządowej – na szczeblu centralnym, jak i terenowym, czyli np.: ministra, wojewody, w tym także mających zadania z zakresu ochrony środowiska na mocy innych ustaw np. Głównego Urzędu Statystycznego, dyrektora parku narodowego czy powiatowego inspektora sanitarnego;

 • organów jednostek samorządu terytorialnego np.: wójta, burmistrza, czy starosty;

 • innych podmiotów, powołanych z mocy prawa lub na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska i jego ochrony, np. Państwowe Gospodarstwo Leśne “Lasy Państwowe”.


Układ wykazu definiuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U. Nr 110, poz. 1058).

Wykaz dostarcza informacji o dokumentach i jest swego rodzaju wskazówką, jak i gdzie ich szukać oraz informacji na temat realizacji procesów administracyjnych przez poszczególne organy, np. czy dany podmiot posiada stosowne zezwolenia na korzystanie ze środowiska, czy dla danego wniosku wydana została decyzja, itp.

Wykaz danych składa się ze:
spisów kart informacyjnych;

oraz kart informacyjnych zawierających dane umożliwiające wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów – wzory kart określają formularze A-H dla poszczególnych kategorii dokumentów, o których umieszczenie informacji w wykazie jest obowiązkowe oraz formularz I - dla dokumentów oraz danych, o których umieszczenie informacji w wykazie jest nieobowiązkowe. Karty, w zależności od kategorii dokumentu, zawierają różne informacje m. in.: numer wpisu dokumentu w wykazie, zakres przedmiotowy sprawy lub opis dokumentu, datę powstania, nazwę podmiotu, organu wydającego daną decyzję, a także ewentualne zastrzeżenia dotyczące udostępniania treści dokumentu.

Karty informacyjne prowadzone są dla każdego dokumentu oddzielnie. Dokumenty, o których umieszczenie informacji w wykazie jest obowiązkowe podzielone są na następujące kategorie:

 • wnioski o wydanie decyzji, wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wnioski o ustalenie programu dostosowawczego;

 • decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne;

 • polityki, strategie, plany lub programy oraz ich projekty;

 • raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizy porealizacyjne, przeglądy ekologiczne, raporty o bezpieczeństwie, dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych, informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów, prognozy oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, opracowania ekofizjograficzne, rejestry substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestry poważnych awarii;

 • wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska; 


Nie jest obowiązkowe umieszczenie w wykazie kart informacyjnych (tworzonych w oparciu o formularz I) dla innych informacji w postaci dokumentów, danych gromadzonych w formie pisemnej, wizualnej, fonicznej lub baz danych na innych nośnikach, dotyczących:

 • stanu elementów przyrodniczych i ich wzajemnego oddziaływania;

 • emisji oraz działań i środków wpływających lub mogących wpływać negatywnie na środowisko;

 • wpływu stanu środowiska na zdrowie i warunki życia ludzi oraz na dobra kultury;

 • działań oraz środków w szczególności administracyjnych i ekonomicznych, mających na celu ochronę środowiska;

 • planów, programów oraz analiz finansowych, związanych z podejmowaniem rozstrzygnięć istotnych dla ochrony środowiska.Załączone pliki
zarzadzenie_sklady_PE_2014.pdfZarządzenie Nr 19/2014 (zarzadzenie_sklady_PE_2014.pdf - 27.366 KB)
Data publikacji: 2014-05-06 00:07:57 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl