Referat Finansowo - Podatkowy

Do zadań Referatu Finansowo – Podatkowego należy:

1. Zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb Gminy dochodami własnymi i zasilającymi.
2. Analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami.
3. Prowadzenie spraw z zakresu ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych,
 prowadzenie kontroli w tym zakresie.
4. Opracowywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego.
5. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz Izbami i Urzędami Skarbowymi.
6. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i nie zaleganiu w zobowiązaniach.
7. Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie.
8. Analiza celowości i wysokości wydatków budżetowych.
9. Przygotowywanie decyzji w sprawach stosowania ulg, odroczeń i umorzeń należności podatkowych.
10. Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej oraz informacji opisowych dotyczących realizacji budżetu i działalności finansowej Gminy.
11. Podejmowanie czynności egzekucyjnych.
12. Prowadzenie obsługi księgowej.
13. Prowadzenie i załatwianie innych spraw związanych z gospodarką finansową Gminy.
14. Prowadzenie rozliczeń funduszy celowych na zasadach określonych przepisami.
15. Kontrola gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych, jednostek budżetowych i jednostek pomocniczych Gminy.
16. Współudział w opracowywaniu wniosków o dotacje na inwestycje infrastrukturalne zgodnie z obowiązującymi wymogami w tym zakresie oraz przygotowywanie wniosków o płatność.
17. Opracowywanie wniosków oraz niezbędnej dokumentacji do ubiegania się przez Gminę o pożyczki lub kredyty.
18. Sporządzanie list wynagrodzeń dla pracowników Urzędu.
19. Przekazywanie i rozliczanie składek ubezpieczeń społecznych z ZUS.
20. Prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i opłat.
21. Kontrola terminowości wpłat należności przez podatników i inkasentów.
22. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o działalności gospodarczej,a w szczególności:
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
- przygotowywanie decyzji o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- przygotowywanie decyzji o dokonywanych przez podmioty gospodarcze zmianach,
- przygotowywanie decyzji o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej,
24. Współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami i związkami reprezentującymi podmioty lub inne instytucje gospodarcze, działającymi na terenie Gminy.


Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl