Petycje

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycja kierowana do Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn podlega przekazaniu do Rady Miejskiej w Nowym Korczynie, jeżeli właściwym podmiotem do jej rozpatrzenia jest Rada Miejska.

Petycja może zawierać  zgodę na ujawnienie na stornie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję,
  • wskazanie miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu,
  • oznaczenie adresata petycji,
  • wskazanie przedmiotu petycji.
Termin załatwienia:

Petycje rozpatrywane są niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3-ch miesięcy od dnia ich wpływu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1123).

 

 


Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl