Charakterystyka BIP-u

Szanowni Państwo

 

Internetowy system Biuletynu Informacji Publicznej, na którego stronach Państwo goszczą powstał w trosce o zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności tutejszej jednostki samorządu terytorialnego.

 

Na stronach BIP-u mogą Państwo uzyskać informacje w zakresie:

 

  1. organów władzy – tj. statut prawny, organizacja, osoby sprawujące określone funkcje w samorządzie gminnym, ich kompetencjach i zakresie
  2. zasady funkcjonowania – w tym o sposobach załatwiania spraw, obowiązujących procedurach, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach,
  3. danych publicznych – w tym dokumenty urzędowe, stanowiska zajmowane przez samorząd gminny w określonych sprawach społecznych,
  4. finansów i mienia,
  5. programów współpracy w ramach związków międzygminnych i stowarzyszeniach, w których uczestniczy Gmina Nowy Korczyn.

BIP Urzędu Gminy w Nowym Korczynie jest połączony z główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl) zarządzaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, dzięki której mogą Państwo odnaleźć strony podmiotowe BIP-u innych podmiotów zobligowanych do udostępniania informacji publicznych takich jak np. Starostwa Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin, Regionalne Izby Obrachunkowe, Ministerstwa itp.

Nasza witryna z pewnością będzie się rozwijać i będą w niej mogli Państwo znaleźć coraz więcej użytecznych informacji. Mam nadzieję, że jej zawartość przybliży Państwu charakter, cele i zakres działania Urzędu Gminy w Nowym Korczynie

 

Informacje publiczne nie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie są dostępne  na wniosek. Stosowny wniosek dostepny jest w zakładce Wzory dokumentów na stronie głównej biuletynu. 

 


Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl