Komisja Rolnictwa, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Rolnictwa, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Miejskiej w Nowym Korczynie


KADENCJA 2018 – 2023

SKŁAD:

1. Zawada Czesław - Przewodniczący

2. Trela Władysław - Z-ca przew.

3. Borla Grzegorz  - członek

4. Dziama Urszula - członek

5. Misiaszek Grzegorz - członek

6. Ragan Edward - członek

7. Witkowska Stanisława - członek

 


 PLAN PRACY
Komisji Rolnictwa, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Miejskiej w Nowym Korczynie na 2020 rok


I kwartał:

 1. Opracowanie planu pracy na 2020 r.
 2. Dokonanie okresowej kontroli stanu dróg gminnych.
 3. Sprawy bieżące. Skutki braku opadów dla upraw (dopłaty z ARiMR).
 4. Informacja o ilości pozyskanego kamienia na drogi lub możliwościach jego pozyskania.
 5. Ocena działalności Referatu Infrastruktury Urzędu Miasta i Gminy za 2019 r.
 6. Wstępna ocena dochodów i wydatków przez SZOZ.
 7. Plan współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

II kwartał:

 1. Informacja o stanie wałów przeciwpowodziowych (ocena koszenia wałów).
 2. Dokonanie przeglądu dróg gminnych – komisja wyjazdowa.
 3. Akcja sprzątanie świata (sprawozdanie).
 3a. Zorganizować spotkanie edukacyjne w szkołach na temat segregacji odpadów komunalnych.
 4. Przyjęcia informacji od służb porządkowych o bezpieczeństwie i estetyce Nowego Korczyna.
 5. Informacja o bezpieczeństwie. Ocena działalności jednostek OSP.
 6. Przygotowanie –ocena dróg dojazdowych do pól przed akcją żniwną.
 7. Spotkanie z dyrekcją szkół, ocena stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wakacji.
 8. Ocena skuteczności działania ustawy dot. wywozu odpadów komunalnych.

 III kwartał:

1. Ocena współpracy z ARiMR.
2. Informacja o przebiegu i zakończeniu akcji żniwnej.
3. Kontrola Strażnic OSP (posiedzenie wyjazdowe).
4. Kontrola stanu jakości wody pitnej i kosztów eksploatacji.
5. Sprawy bieżące.
6. Bezpieczeństwo dowozu uczniów do szkół.

 IV kwartał:

1. Informacja o przygotowaniu do sezonu zimowego.
2. Informacja o pozyskiwaniu inwestorów na prowadzenie działalności na terenie Gminy.
3. Przygotowanie projektów uchwał do budżetu Gminy.
4. Podsumowanie pracy komisji za 2020. 

 Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl