URG Rok 2006

Wersja do druku

URG 2006

Załączone pliki:

URG_XXXII_137_2006
(URG_XXXII_137_2006.doc - 22.528 KB) Data publikacji: 2006-03-17 04:54:43 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: z dnia 7 marca 2006 roku w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi na terenie Gminy Nowy Korczyn do kategorii drogi powiatowej.

URG/XXXII/139/2006
(URG_XXXII_139_2006.doc - 24.064 KB) Data publikacji: 2006-03-17 04:55:52 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: z dnia 7 marca 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą “Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi” Spółka z o.o. z siedzibą w Rzędowie gmina Tuczępy oraz w sprawie objęcia przez Gminę udziałów w kapitale zakładowym spółki i wyrażenia zgody na pokrycie udziałów gotówką.

URG/XXXII/140/2006
(URG_XXXII_140_2006.doc - 94.208 KB) Data publikacji: 2006-03-17 04:56:10 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: z dnia 7 marca 2006 roku w sprawie dokonania zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie, którego członkiem jest Gmina.

URG/XXXII/141/2006
(URG_XXXII_141_2006.doc - 112.128 KB) Data publikacji: 2006-03-17 04:56:30 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: z dnia 7 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Korczyn.

URG/XXXII/142/2006
(URG_XXXII_142_2006.doc - 61.952 KB) Data publikacji: 2006-03-17 04:56:48 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: z dnia 7marca 2006roku. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2006 roku.

URG_XXXII_138_2006
(URG_XXXII_138_2006.doc - 66.048 KB) Data publikacji: 2006-04-13 09:20:57 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: z dnia 7 marca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2006rok.

URG Nr XXXIII/143/2006
(URG_XXXIII_143_2006.doc - 68.096 KB) Data publikacji: 2006-04-13 08:26:05 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na rok 2006

Załącznik Nr 1 do URG Nr XXXIII/143/2006
(Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII_143_2006.doc - 75.776 KB) Data publikacji: 2006-04-13 10:12:40 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: z dnia 28 marca 2006 r. - Dochody budżetu w 2006 roku

Załącznik nr 2 do URG Nr XXXIII/143/2006
(Załącznik Nr 2 do uchwały XXXIII_143_2006.xls - 39.424 KB) Data publikacji: 2006-04-13 10:12:55 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: z dnia 28 marca 2006 r. Wydatki budżetu

Załącznik Nr 3 do URG Nr XXXIII/143/2006
(Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII_143_2006.xls - 23.552 KB) Data publikacji: 2006-04-13 10:13:14 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: z dnia 28 marca 2006 r - Wydatki budżetu

Załącznik Nr 4 do URG Nr XXXIII/143/2006
(Załącznik Nr 4 do uchwały XXXIII_143_2006.xls - 20.48 KB) Data publikacji: 2006-04-13 10:13:30 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: z dnia 28 marcz 2006r. Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego

Załącznik Nr 4a do URG Nr XXXIII/143/2006
(Załącznik Nr 4a do uchwały XXXIII_143_2006.xls - 20.992 KB) Data publikacji: 2006-04-13 10:13:51 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: z dnia 28 marca 2006r. Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego

Załącznik Nr 5 do URG Nr XXXIII/143/2006
(Załącznik Nr 5 do uchwały XXXIII_143_2006.xls - 19.456 KB) Data publikacji: 2006-04-13 10:14:17 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: z dnia 28 marca 2006r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii Europejskiej na 2006 rok

Załącznik Nr 5a do URG Nr XXXIII/143/2006
(Załącznik Nr 5a do uchwały XXXIII_143_2006.xls - 19.968 KB) Data publikacji: 2006-04-13 10:14:35 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: z dnia 28 marca 2006r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii Europejskiej na 2006 rok

Załącznik Nr 5b do URG Nr XXXIII/143/2006
(Załącznik Nr 5b do uchwały XXXIII_143_2006.xls - 20.48 KB) Data publikacji: 2006-04-13 10:14:50 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: z dnia 28 marca 2006r. Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii Europejskiej na 2006 rok

Załącznik Nr 6 do URG Nr XXXIII/143/2006
(Załącznik Nr 6 do uchwały XXXIII_143_2006.xls - 20.48 KB) Data publikacji: 2006-04-13 10:15:04 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: z dnia 28 marca 2006r. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2006 roku

Załącznik Nr 7 do URG Nr XXXIII/143/2006
(Załącznik Nr 7 do uchwały XXXIII_143_2006.xls - 18.432 KB) Data publikacji: 2006-04-13 10:15:17 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: z dnia 28 marca 2006r. Plan przychodów i wydatków funduszy celowych

Załącznik Nr 8 do URG Nr XXXIII/143/2006
(Załącznik Nr 8 do uchwały XXXIII_143_2006.xls - 18.432 KB) Data publikacji: 2006-04-13 10:15:30 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: z dnia 28 marca 2006r. Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2006 roku dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych

Załącznik Nr 9 do URG Nr XXXIII/143/2006
(Załącznik Nr 9 do uchwały XXXIII_143_2006.xls - 21.504 KB) Data publikacji: 2006-04-13 10:15:41 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: z dnia 28 marca 2006r. Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2006 roku (za wyjątkiem dotacji dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych)

Załącznik Nr 10 do URG Nr XXXIII/143/2006
(Załącznik Nr 10 do uchwały XXXIII_143_2006.xls - 32.256 KB) Data publikacji: 2006-04-13 10:16:01 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: z dnia 28 marca 2006r. Prognoza długu publicznego na lata 2006 - 2016

URG Nr XXXIV/144/2006
(URG_144_XXXIV_2006.doc - 22.528 KB) Data publikacji: 2006-05-24 06:21:41 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2005 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

URG Nr XXXIV/145/2006
(URG_145_XXXIV_2006.doc - 27.648 KB) Data publikacji: 2006-05-24 06:21:56 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: w sprawie zmian w Statucie Gminy Nowy Korczyn

URG Nr XXXIV/146/2006
(URG_146_XXXIV_2006.doc - 27.136 KB) Data publikacji: 2006-05-24 06:22:11 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Korczyn.

URG Nr XXXIV/147/2006
(URG_147_XXXIV.doc - 28.16 KB) Data publikacji: 2006-05-24 06:22:24 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Korczyn.

URG Nr XXXIV/148/2006
(URG_XXXIV_148_2006.doc - 55.296 KB) Data publikacji: 2006-05-24 06:22:42 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Nowy Korczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2006.

URG/XXXIV/149/2006r
(URG_XXXIV_149_2006r.doc - 144.384 KB) Data publikacji: 2006-05-29 08:05:21 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Nowy Korczyn

URG Nr XXXIV/150/2006
(URG_XXXIV_150_2006.doc - 30.208 KB) Data publikacji: 2006-05-24 06:23:12 Redaktor: Leszek Chrobot

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

URG/XXXV/151/2006
(URG_XXXV_151_2006.doc - 23.552 KB) Data publikacji: 2006-10-26 17:54:34 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: w sprawie współpracy z Gminą Wielka Buszynka, obwód Winnicki (Ukraina)

URG/XXXV/152/2006
(URG_XXXV_152_2006.doc - 40.448 KB) Data publikacji: 2006-10-26 17:56:00 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: w sprawie podziału Gminy Nowy Korczyn na stałe okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Nowym Korczynie.

URG/XXXV/153/2006
(URG_XXXV_153_2006.doc - 158.72 KB) Data publikacji: 2006-10-26 17:56:42 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Nowy Korczyn

URG/XXXV/154/2006
(URG_XXXV_154_2006.doc - 37.376 KB) Data publikacji: 2006-10-26 17:57:30 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

URG/XXXV/155/2006
(URG_XXXV_155_2006.doc - 28.16 KB) Data publikacji: 2006-10-26 17:58:37 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

załacznik Nr. 1 do URG/XXXV/155/2006
(zalacznik 1 do URG_XXXV_155_2006.xls - 23.552 KB) Data publikacji: 2006-10-26 18:00:49 Redaktor: Henryk Krzyżański
załacznik Nr. 2 do URG/XXXV/155/2006
(zalacznik 2 do URG_XXXV_155_2006.xls - 20.992 KB) Data publikacji: 2006-10-26 18:01:49 Redaktor: Henryk Krzyżański
URG/XXXV/156/2006
(URG_XXXV_156_2006.doc - 23.552 KB) Data publikacji: 2006-10-26 18:02:35 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcia pożyczki od Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

URG/XXXV/157/2006
(URG_XXXV_157_2006.doc - 27.648 KB) Data publikacji: 2006-10-26 18:03:18 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w m. Nowy Korczyn

URG/XXXVI/ 158/2006
(URG_XXXVI_ 158_2006.doc - 23.04 KB) Data publikacji: 2006-10-26 18:04:00 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: w sprawie: pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej we wsi Parchocin

URG/XXXVI/159/2006
(URG_XXXVI_159_2006.doc - 23.04 KB) Data publikacji: 2006-10-26 18:04:50 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego „NIDA 2000”.

URG/XXXVI/160/2006
(URG_XXXVI_160_2006.doc - 35.328 KB) Data publikacji: 2006-10-26 18:05:33 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: w sprawie nadania Statutu dla Urzędu Gminy w Nowym Korczynie

URG/XXXVI/161/2006
(URG_XXXVI_161_2006.doc - 26.624 KB) Data publikacji: 2006-10-26 18:06:15 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

URG/XXXVII/162/2006
(URG_XXXVII_162_2006.doc - 34.816 KB) Data publikacji: 2006-11-10 09:39:44 Redaktor: Henryk Krzyżański

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Załącznik Nr. 1 do URG/XXXVII/162/2006
(załącznik nr 1 do URG_XXXVII_162_2006.xls - 23.552 KB) Data publikacji: 2006-11-10 09:40:35 Redaktor: Henryk Krzyżański
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4316

Wprowadził(a) do systemu: Henryk Krzyżański, data: 2006-03-20 15:20:28
Opublikował(a): Henryk Krzyżański, data publikacji: 2006-03-24 12:22:10
Ostatnia zmiana: Henryk Krzyżański, data: 2006-11-10 09:40:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony