URG_Rok 2018
URG_Rok 2018

Załączone pliki:
URG_I_1_2018 (URG_I_1_2018.pdf - 170.066 KB)
Data publikacji: 2019-01-11 00:14:37 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Nowy Korczyn
URG_I_2_2018 (URG_I_2_2018.pdf - 174.691 KB)
Data publikacji: 2019-01-11 00:15:17 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nowy Korczyn
URG_I_3_2018 (URG_I_3_2018.pdf - 182.291 KB)
Data publikacji: 2019-01-11 00:15:57 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy oraz ustalenia ich składów osobowych
URG_II_4_2018 (URG_II_4_2018.pdf - 730.487 KB)
Data publikacji: 2019-01-11 00:16:58 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości na 2019 r.
URG_II_5_2018 (URG_II_5_2018.pdf - 832.107 KB)
Data publikacji: 2019-01-11 00:17:37 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2019
URG_II_6_2018 (URG_II_6_2018.pdf - 197.103 KB)
Data publikacji: 2019-01-11 00:18:19 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
URG_II_7_2018 (URG_II_7_2018.pdf - 199.676 KB)
Data publikacji: 2019-01-11 00:19:50 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
URG_II_8_2018 (URG_II_8_2018.pdf - 434.939 KB)
Data publikacji: 2019-01-11 00:20:37 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Nowy Korczyn „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
URG_II_9_2018 (URG_II_9_2018.pdf - 179.973 KB)
Data publikacji: 2019-01-11 00:21:18 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie oddania w użyczenie na czas nieokreślony na rzecz Klubu Sportowego Wisła w Nowym Korczynie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowy Korczyn.
URG_II_10_2018 (URG_II_10_2018.pdf - 421.723 KB)
Data publikacji: 2019-01-11 00:21:55 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowy Korczyn na lata 2019 - 2024
URG_II_11_2018 (URG_II_11_2018.pdf - 834.953 KB)
Data publikacji: 2019-01-11 00:22:25 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok
URG_II_12_2018 (URG_II_12_2018.pdf - 2103.001 KB)
Data publikacji: 2019-01-11 00:23:06 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2032
URG_II_13_2018 (URG_II_13_2018.pdf - 575.204 KB)
Data publikacji: 2019-01-11 00:23:45 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
URG_II_14_2018 (URG_II_14_2018.pdf - 439.468 KB)
Data publikacji: 2019-01-11 00:24:20 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku
URG_II_15_2018 (URG_II_15_2018.pdf - 439.595 KB)
Data publikacji: 2019-01-11 00:25:02 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia na lata 2019-2021 programu współpracy Gminy Nowy Korczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
URG_III_16_2018 (URG_III_16_2018.pdf - 823.746 KB)
Data publikacji: 2019-01-11 00:26:10 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Nowy Korczyn w sprawie przyłączenia części obrębu Nowy Korczyn do obrębu Grotniki Małe
URG_III_17_2018 (URG_III_17_2018.pdf - 982.712 KB)
Data publikacji: 2019-01-11 00:35:09 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Podzamcze w sprawie utworzenia nowego obrębu geodezyjnego o nazwie Podzamcze i zmiany granic obrębu Nowy Korczyn oraz Grotniki Duże
URG_III_18_2018 (URG_III_18_2018.pdf - 618.633 KB)
Data publikacji: 2019-01-11 00:35:52 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok
URG_III_19_2018 (URG_III_19_2018.pdf - 187.761 KB)
Data publikacji: 2019-01-11 00:36:33 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowy Korczyn
URG_III_20_2018 (URG_III_20_2018.pdf - 3790.689 KB)
Data publikacji: 2019-01-11 00:37:12 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2032
URG_III_21_2018 (URG_III_21_2018.pdf - 3977.039 KB)
Data publikacji: 2019-01-11 00:37:44 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2019 rok

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl