ZB 2019
Zarządzenia Burmistrza z roku 2019

Załączone pliki:
Z_B_1_2019 (Z_B_1_2019.pdf - 484.286 KB)
Data publikacji: 2019-01-29 10:15:14 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów w sołectwach na terenie Gminy Nowy Korczyn
Z_B_2_2019. (Z_B_2_2019.pdf - 570.222 KB)
Data publikacji: 2019-01-29 10:15:39 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego na lokale mieszkalne
Z_B_3_2019 (Z_B_3_2019.pdf - 633.724 KB)
Data publikacji: 2019-01-29 10:16:09 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz powołania komisji konkursowej
Z_B_4_2019 (Z_B_4_2019.pdf - 647.401 KB)
Data publikacji: 2019-01-29 10:16:34 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz powołania komisji konkursowej
Z_B_5_2019 (Z_B_5_2019.pdf - 264.66 KB)
Data publikacji: 2019-02-26 10:56:56 Redaktor: Administrator
Opis: zmieniające Zarządzenie Nr 38/2008 Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 2 października 2018 roku w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe
Z_B_6_2019 (Z_B_6_2019.pdf - 427.045 KB)
Data publikacji: 2019-02-26 11:01:20 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście i Gminie Nowy Korczyn w 2018 roku
Z_B_7_2019 (Z_B_7_2019.pdf - 287.479 KB)
Data publikacji: 2019-02-26 11:04:40 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie powołania komisji do spraw konsultacji z mieszkańcami dotyczącymi utworzenia obrębu geodezyjnego Podzamcze, oraz włączenia części obrębu Nowy Korczyn do obrębu Grotniki Małe
Z_B_8_2019 (Z_B_8_2019.pdf - 367.41 KB)
Data publikacji: 2019-02-26 11:07:24 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzostkowie podczas jego nieobecności
Z_B_9_2019 (Z_B_9_2019.pdf - 276.585 KB)
Data publikacji: 2019-03-11 12:06:49 Redaktor: Administrator
Opis: zmieniające Zarządzenie Nr 18/2011 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
Z_B_10_2019 (Z_B_10_2019.pdf - 254.022 KB)
Data publikacji: 2019-03-11 12:07:28 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tych zadań
Z_B_11_2019 (Z_B_11_2019.pdf - 1872.183 KB)
Data publikacji: 2019-03-11 12:07:58 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Z_B_12_2019 (Z_B_12_2019.pdf - 306.012 KB)
Data publikacji: 2019-03-14 09:23:59 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie
Z_B_13_2019 (Z_B_13_2019.pdf - 281.473 KB)
Data publikacji: 2019-03-14 09:27:54 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Nowy Korczyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Z_B_14_2019 (Z_B_14_2019.pdf - 235.314 KB)
Data publikacji: 2019-03-14 09:59:23 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku
Z_B_15_2019 (Z_B_15_2019.pdf - 294.729 KB)
Data publikacji: 2019-05-15 11:42:23 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie
Z_B_16_2019 (Z_B_16_2019.pdf - 1683.461 KB)
Data publikacji: 2019-05-15 11:44:52 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Z_B_18_2019 (Z_B_18_2019.pdf - 378.531 KB)
Data publikacji: 2019-05-15 11:47:51 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót polegających na wykonaniu zadania pod nazwą: "Dostawa wraz z montażem kolektorów słonecznych na terenie Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin"
Z_B_19_2019 (Z_B_19_2019.pdf - 2119.527 KB)
Data publikacji: 2019-05-15 11:49:00 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Z_B_20_2019 (Z_B_20_2019.pdf - 2165.29 KB)
Data publikacji: 2019-05-15 11:55:28 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Z_B_21_2019 (Z_B_21_2019.pdf - 404.694 KB)
Data publikacji: 2019-05-15 11:58:18 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze przetargu
Z_B_22_2019 (Z_B_22_2019.pdf - 430.779 KB)
Data publikacji: 2019-05-15 12:00:54 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Nowy Korczyn w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
Z_B_23_2019 (Z_B_23_2019.pdf - 281.854 KB)
Data publikacji: 2019-05-15 12:02:29 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie ustanowienia operatorów w zakresie eksploatacji systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych
Z_B_24_2019 (Z_B_24_2019.pdf - 378.842 KB)
Data publikacji: 2019-06-26 09:53:26 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Z_B_25_2019 (Z_B_25_2019.pdf - 45.786 KB)
Data publikacji: 2019-06-26 09:56:16 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie ogłoszenia na terenie Gminy Nowy Korczyn pogotowia przeciwpowodziowego
Z_B_26_2019 (Z_B_26_2019.pdf - 85.439 KB)
Data publikacji: 2019-06-26 10:08:04 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Z_B_27_2019 (Z_B_27_2019.pdf - 68.744 KB)
Data publikacji: 2019-06-26 10:09:06 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie rozdysponowania rezerwy na zarządzanie kryzysowe
Z_B_29_2019 (Z_B_29_2019.pdf - 33.952 KB)
Data publikacji: 2019-06-26 10:10:53 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie odwołania na terenie Gminy Nowy Korczyn alarmu przeciwpowodziowego
Z_B_30_2019 (Z_B_30_2019.pdf - 36.311 KB)
Data publikacji: 2019-06-26 10:12:22 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie odwołania na terenie Gminy Nowy Korczyn pogotowia przeciwpowodziowego
Z_B_31_2019 (Z_B_31_2019.pdf - 31.788 KB)
Data publikacji: 2019-06-26 10:13:18 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
Z_B_32_2019 (Z_B_32_2019.pdf - 185.632 KB)
Data publikacji: 2019-06-26 10:14:00 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Z_B_33_2019 (Z_B_33_2019.pdf - 68.045 KB)
Data publikacji: 2019-06-26 10:15:14 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Nowy Korczyn
Z_B_34_2019 (Z_B_34_2019.pdf - 48.792 KB)
Data publikacji: 2019-06-26 10:16:12 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych
Z_B_35_2019 (Z_B_35_2019.pdf - 68.986 KB)
Data publikacji: 2019-06-26 10:17:28 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Nowy Korczyn
Z_B_36_2019 (Z_B_36_2019.pdf - 511.778 KB)
Data publikacji: 2019-07-03 12:44:08 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie za rok 2018
Z_B_37_2019 (Z_B_37_2019.pdf - 490.336 KB)
Data publikacji: 2019-07-03 12:45:09 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Korczynie za rok 2018
Z_B_38_2019 (Z_B_38_2019.pdf - 45.565 KB)
Data publikacji: 2019-07-03 12:48:50 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
Z_B_39_2019 (Z_B_39_2019.pdf - 484.069 KB)
Data publikacji: 2019-07-03 12:49:27 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Z_B_40_2019 (Z_B_40_2019.pdf - 35.613 KB)
Data publikacji: 2019-07-03 12:50:49 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
Z_B_41_2019 (Z_B_41_2019.pdf - 110.811 KB)
Data publikacji: 2019-11-26 12:08:32 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Z_B_42_2019 (Z_B_42_2019.pdf - 147.093 KB)
Data publikacji: 2019-11-26 12:09:09 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Z_B_43_2019 (Z_B_43_2019.pdf - 28.721 KB)
Data publikacji: 2019-11-26 12:10:07 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie współpracy ze "Stowarzyszeniem Nasze Powiśle"
Z_B_44_2019 (Z_B_44_2019.pdf - 80.107 KB)
Data publikacji: 2019-11-26 12:12:59 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie powołania komisji, celem dokonania odbioru ilościowego i funkcjonalnego sprzętu komputerowego i oprogramowania w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Korczynie oraz w Szkole Podstawowej w Brzostkowie
Z_B_45_2019 (Z_B_45_2019.pdf - 447.185 KB)
Data publikacji: 2019-11-26 12:13:29 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Z_B_46_2019 (Z_B_46_2019.pdf - 330.75 KB)
Data publikacji: 2019-11-26 12:13:59 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Z_B_47_2019 (Z_B_47_2019.pdf - 30.581 KB)
Data publikacji: 2019-11-26 12:16:46 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie
Z_B_48_2019 (Z_B_48_2019.pdf - 147.074 KB)
Data publikacji: 2020-03-10 11:33:26 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót polegających na wykonaniu zadań polegających na remontach dróg i modernizacji oraz poprawie bezpieczeństwa obiektów Gminy Nowy Korczyn
Z_B_49_2019 (Z_B_49_2019.pdf - 114.535 KB)
Data publikacji: 2020-03-10 11:36:28 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku
Z_B_50_2019 (Z_B_50_2019.pdf - 33.688 KB)
Data publikacji: 2020-03-10 11:44:50 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Nowy Korczyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Z_B_51_2019 (Z_B_51_2019.pdf - 489.239 KB)
Data publikacji: 2020-03-10 11:46:15 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Z_B_52_2019 (Z_B_52_2019.pdf - 38.46 KB)
Data publikacji: 2020-03-10 11:47:35 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie powołania Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
Z_B_53_2019 (Z_B_53_2019.pdf - 111.062 KB)
Data publikacji: 2020-03-10 11:51:17 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych
Z_B_54_2019 (Z_B_54_2019.pdf - 298.458 KB)
Data publikacji: 2020-03-10 11:52:13 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Z_B_55_2019 (Z_B_55_2019.pdf - 387.061 KB)
Data publikacji: 2020-03-10 11:54:16 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Z_B_56_2019 (Z_B_56_2019.pdf - 387.897 KB)
Data publikacji: 2020-03-10 11:55:06 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Z_B_57_2019 (Z_B_57_2019.pdf - 83.403 KB)
Data publikacji: 2020-03-10 11:55:50 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Z_B_58_2019 (Z_B_58_2019.pdf - 554.758 KB)
Data publikacji: 2020-03-10 11:56:33 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Z_B_59_2019 (Z_B_59_2019.pdf - 538.209 KB)
Data publikacji: 2020-03-10 11:57:07 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Z_B_60_2019 (Z_B_60_2019.pdf - 444.541 KB)
Data publikacji: 2020-03-10 11:57:41 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl