URM_Rok 2020
URM_Rok 2020

Załączone pliki:
URM_IX_82_2020 (URM_IX_82_2020.pdf - 1379.1 KB)
Data publikacji: 2020-03-26 14:55:36 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2020 rok
URM_IX_83_2020 (URM_IX_83_2020.pdf - 3540.271 KB)
Data publikacji: 2020-03-26 14:56:17 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020 - 2035
URM_IX_84_2020 (URM_IX_84_2020.pdf - 185.576 KB)
Data publikacji: 2020-03-26 14:56:51 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowy Korczyn
URM_IX_85_2020 (URM_IX_85_2020.pdf - 1646.138 KB)
Data publikacji: 2020-03-26 14:57:25 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Nowy Korczyn
URM_IX_86_2020 (URM_IX_86_2020.pdf - 440.383 KB)
Data publikacji: 2020-03-26 14:57:52 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie
URM_IX_87_2020 (URM_IX_87_2020.pdf - 181.837 KB)
Data publikacji: 2020-03-26 14:58:30 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowy Korczyn w roku szkolnym 2019/2020
URM_IX_88_2020 (URM_IX_88_2020.pdf - 190.417 KB)
Data publikacji: 2020-03-26 14:59:19 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych, schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
URM_X_89_2020 (URM_X_89_2020.pdf - 1051.626 KB)
Data publikacji: 2020-03-26 14:59:50 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2020 rok
URM_X_90_2020 (URM_X_90_2020.pdf - 3263.279 KB)
Data publikacji: 2020-03-26 15:00:39 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2035
URM_X_91_2020 (URM_X_91_2020.pdf - 267.754 KB)
Data publikacji: 2020-03-26 15:01:07 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Czarkowy
URM_X_92_2020 (URM_X_92_2020.pdf - 179.142 KB)
Data publikacji: 2020-03-26 15:01:37 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie odmowy wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
URM_X_93_2020 (URM_X_93_2020.pdf - 1521.215 KB)
Data publikacji: 2020-03-26 15:02:12 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Nowym Korczynie na 2020 rok
URM_X_94_2020 (URM_X_94_2020.pdf - 543.087 KB)
Data publikacji: 2020-03-26 15:02:38 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowy Korczyn na 2020 rok
URM_X_95_2020 (URM_X_95_2020.pdf - 190.816 KB)
Data publikacji: 2020-03-26 15:03:12 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury
URM_XI_96_2020 (URM_XI_96_2020.pdf - 965.377 KB)
Data publikacji: 2020-07-14 14:48:22 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2020 rok
URM_XI_97_2020 (URM_XI_97_2020.pdf - 3525.654 KB)
Data publikacji: 2020-07-14 14:49:06 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2035
URM_XII_98_2020 (URM_XII_98_2020.pdf - 97.511 KB)
Data publikacji: 2020-07-14 14:49:49 Redaktor: Administrator
URM_XII_99_2020 (URM_XII_99_2020.pdf - 172.408 KB)
Data publikacji: 2020-07-14 14:51:58 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2019 rok
URM_XII_100_2020 (URM_XII_100_2020.pdf - 173.41 KB)
Data publikacji: 2020-07-14 14:53:26 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z wykonania budżetu za 2019 rok
URM_XII_101_2020 (URM_XII_101_2020.pdf - 529.933 KB)
Data publikacji: 2020-07-15 10:07:18 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie za 2019 rok
URM_XII_102_2020 (URM_XII_102_2020.pdf - 961.014 KB)
Data publikacji: 2020-07-15 10:08:36 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2020 rok
URM_XII_103_2020 (URM_XII_103_2020.pdf - 3529.076 KB)
Data publikacji: 2020-07-15 10:09:38 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2035
URM_XII_104_2020 (URM_XII_104_2020.pdf - 178.928 KB)
Data publikacji: 2020-07-15 10:10:21 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmieniająca uchwałę Nr V/60/2019 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie
URM_XII_105_2020 (URM_XII_105_2020.pdf - 186.629 KB)
Data publikacji: 2020-07-15 10:11:18 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie
URM_XII_106_2020 (URM_XII_106_2020.pdf - 307.409 KB)
Data publikacji: 2020-07-15 10:12:10 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w drodze przetargu
URM_XII_107_2020 (URM_XII_107_2020.pdf - 608.142 KB)
Data publikacji: 2020-07-15 10:12:49 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze przetargu
URM_XII_108_2020 (URM_XII_108_2020.pdf - 197.251 KB)
Data publikacji: 2020-07-15 10:14:02 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
URM_XII_109_2020 (URM_XII_109_2020.pdf - 726.379 KB)
Data publikacji: 2020-07-15 10:15:27 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Nowy Korczyn na lata 2020 – 2025
URM_XIII_110_2020 (URM_XIII_110_2020.pdf - 1141.89 KB)
Data publikacji: 2020-09-01 08:09:52 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2020 rok
URM_XIII_111_2020 (URM_XIII_111_2020.pdf - 3349.827 KB)
Data publikacji: 2020-09-01 08:20:33 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2035
URM_XIII_112_2020 (URM_XIII_112_2020.pdf - 301.494 KB)
Data publikacji: 2020-09-01 08:21:40 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze bezprzetargowej
URM_XIII_113_2020 (URM_XIII_113_2020.pdf - 177.758 KB)
Data publikacji: 2020-09-01 08:22:26 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej w drodze bezprzetargowej
URM_XIII_114_2020 (URM_XIII_114_2020.pdf - 455.174 KB)
Data publikacji: 2020-09-01 08:23:45 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Korczyn
URM_XIII_115_2020 (URM_XIII_115_2020.pdf - 353.882 KB)
Data publikacji: 2020-09-01 08:24:53 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Nowy Korczyn prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowy Korczyn stanowiącej działkę nr ewid. 954
URM_XIV_116_2020 (URM_XIV_116_2020.pdf - 178.173 KB)
Data publikacji: 2020-09-08 09:46:07 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie postępowania bezprzetargowego w najem gabinetu lekarskiego w Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie
URM_XIV_117_2020 (URM_XIV_117_2020.pdf - 180.545 KB)
Data publikacji: 2020-09-08 09:48:50 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowy Korczyn w roku szkolnym 2020/2021
URM_XV_118_2020 (URM_XV_118_2020.pdf - 199.985 KB)
Data publikacji: 2020-10-20 10:13:16 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr L/268/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie powierzenia Spółce: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
URM_XV_119_2020 (URM_XV_119_2020.pdf - 123.322 KB)
Data publikacji: 2020-10-20 10:22:02 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: zmieniająca uchwałę Nr X/95/2020 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury
URM_XV_120_2020 (URM_XV_120_2020.pdf - 253.169 KB)
Data publikacji: 2020-10-20 10:23:43 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości i obrębie Ucisków
URM_XVI_121_2020 (URM_XVI_121_2020.pdf - 953.528 KB)
Data publikacji: 2020-12-18 14:56:00 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2020 rok
URM_XVI_122_2020 (URM_XVI_122_2020.pdf - 3610.718 KB)
Data publikacji: 2020-12-18 14:57:54 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2035
URM_XVI_123_2020 (URM_XVI_123_2020.pdf - 817.902 KB)
Data publikacji: 2020-12-18 14:58:49 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2021
URM_XVI_124_2020 (URM_XVI_124_2020.pdf - 188.846 KB)
Data publikacji: 2020-12-18 15:00:14 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2021 r.
URM_XVI_125_2020 (URM_XVI_125_2020.pdf - 111.867 KB)
Data publikacji: 2020-12-18 15:00:56 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie podjęcia inicjatywy nadania imienia Wincentego Witosa nowo budowanemu mostowi na rzece Wiśle
URM_XVI_127_2020 (URM_XVI_127_2020.pdf - 480.549 KB)
Data publikacji: 2020-12-18 15:02:25 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nowy Korczyn
URM_XVI_128_2020 (URM_XVI_128_2020.pdf - 434.489 KB)
Data publikacji: 2020-12-18 15:03:22 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
URM_XVI_129_2020 (URM_XVI_129_2020.pdf - 528.318 KB)
Data publikacji: 2020-12-18 15:04:27 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: zmieniająca uchwałę nr VIII/79/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
URM_XVII_130_2020 (URM_XVII_130_2020.pdf - 3609.588 KB)
Data publikacji: 2021-01-07 08:09:36 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2032
URM_XVII_131_2020 (URM_XVII_131_2020.pdf - 3186.842 KB)
Data publikacji: 2021-01-07 08:14:45 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2021 rok
URM_XVII_132_2020 (URM_XVII_132_2020.pdf - 186.156 KB)
Data publikacji: 2021-01-07 08:17:55 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Nowy Korczyn w 2021 roku
URM_XVII_133_2020 (URM_XVII_133_2020.pdf - 818.426 KB)
Data publikacji: 2021-01-07 08:31:42 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Korczynie
URM_XVII_134_2020 (URM_XVII_134_2020.pdf - 336.031 KB)
Data publikacji: 2021-01-07 08:52:30 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn
URM_XVII_135_2020 (URM_XVII_135_2020.pdf - 448.608 KB)
Data publikacji: 2021-01-07 08:53:40 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok
URM_XVII_136_2020 (URM_XVII_136_2020.pdf - 411.977 KB)
Data publikacji: 2021-01-07 08:55:52 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl