URM_Rok 2022

Załączone pliki:
URM_XXVIII_202_2022 (URM_XXVIII_202_2022.pdf - 1051.913 KB)
Data publikacji: 2022-04-06 11:54:10 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2022 rok
URM_XXVIII_203_2022 (URM_XXVIII_203_2022.pdf - 3501.821 KB)
Data publikacji: 2022-04-06 11:54:47 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2022-2032
URM_XXVIII_204_2022 (URM_XXVIII_204_2022.pdf - 216.371 KB)
Data publikacji: 2022-04-06 11:55:18 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
URM_XXVIII_205_2022 (URM_XXVIII_205_2022.pdf - 601.881 KB)
Data publikacji: 2022-04-06 11:55:54 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Nowym Korczynie na 2022 rok
URM_XXVIII_206_2022 (URM_XXVIII_206_2022.pdf - 298.055 KB)
Data publikacji: 2022-04-06 11:56:39 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Nowy Korczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2022-2024”
URM_XXVIII_207_2022 (URM_XXVIII_207_2022.pdf - 305.415 KB)
Data publikacji: 2022-04-06 11:57:13 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowy Korczyn na 2022 rok"
URM_XXVIII_208_2022 (URM_XXVIII_208_2022.pdf - 303.85 KB)
Data publikacji: 2022-04-06 11:57:58 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie
URM_XXIX_209_2022 (URM_XXIX_209_2022.pdf - 1063.522 KB)
Data publikacji: 2022-04-06 11:58:38 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2022 rok
URM_XXIX_210_2022 (URM_XXIX_210_2022.pdf - 3642.739 KB)
Data publikacji: 2022-04-06 11:59:11 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2022-2032
URM_XXIX_211_2022 (URM_XXIX_211_2022.pdf - 336.161 KB)
Data publikacji: 2022-04-06 11:59:36 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
URM_XXIX_212_2022 (URM_XXIX_212_2022.pdf - 215.608 KB)
Data publikacji: 2022-04-06 12:00:43 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
URM_XXX_213_2022 (URM_XXX_213_2022.pdf - 1052.452 KB)
Data publikacji: 2022-04-28 09:20:05 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2022 rok
URM_XXX_214_2022 (URM_XXX_214_2022.pdf - 3641.228 KB)
Data publikacji: 2022-04-28 09:20:47 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2022-2032
URM_XXX_215_2022 (URM_XXX_215_2022.pdf - 210.353 KB)
Data publikacji: 2022-04-28 09:21:28 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
URM_XXX_216_2022 (URM_XXX_216_2022.pdf - 233.004 KB)
Data publikacji: 2022-04-28 09:22:05 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale XXV/187/2021 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Nowym Korczynie
URM_XXX_217_2022 (URM_XXX_217_2022.pdf - 1927.052 KB)
Data publikacji: 2022-04-28 09:22:41 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej dróg gminnych poprzez wyłączenie ich użytkowania na terenie gminy Nowy Korczyn
URM_XXX_218_2022 (URM_XXX_218_2022.pdf - 384.651 KB)
Data publikacji: 2022-04-28 09:23:17 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu nieruchomości gminnej
URM_XXX_219_2022 (URM_XXX_219_2022.pdf - 723.007 KB)
Data publikacji: 2022-04-28 09:23:58 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu nieruchomości gminne
URM_XXXI_220_2022 (URM_XXXI_220_2022.pdf - 1074.762 KB)
Data publikacji: 2022-06-23 12:07:51 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2022 rok
URM_XXXI_221_2022 (URM_XXXI_221_2022.pdf - 3577.206 KB)
Data publikacji: 2022-06-23 12:08:34 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2022-2032
URM_XXXI_222_2022 (URM_XXXI_222_2022.pdf - 212.745 KB)
Data publikacji: 2022-06-23 12:09:08 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Nowym Korczynie
URM_XXXI_223_2022 (URM_XXXI_223_2022.pdf - 211.514 KB)
Data publikacji: 2022-06-23 12:09:50 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Nowy Korczyn
URM_XXXII_224_2022 (URM_XXXII_224_2022.pdf - 200.968 KB)
Data publikacji: 2022-07-21 10:25:48 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn
URM_XXXII_225_2022 (URM_XXXII_225_2022.pdf - 197.204 KB)
Data publikacji: 2022-07-21 10:27:35 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2021 rok
URM_XXXII_226_2022 (URM_XXXII_226_2022.pdf - 202.585 KB)
Data publikacji: 2022-07-21 10:28:50 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z wykonania budżetu za 2021 r.
URM_XXXII_227_2022 (URM_XXXII_227_2022.pdf - 4133.232 KB)
Data publikacji: 2022-07-21 10:29:38 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie za 2021 rok
URM_XXXII_228_2022 (URM_XXXII_228_2022.pdf - 702.953 KB)
Data publikacji: 2022-07-21 10:30:22 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2022 rok
URM_XXXII_229_2022 (URM_XXXII_229_2022.pdf - 3486.889 KB)
Data publikacji: 2022-07-21 10:31:20 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2022-2032
URM_XXXII_230_2022 (URM_XXXII_230_2022.pdf - 333.253 KB)
Data publikacji: 2022-07-21 10:31:56 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXIX/211/2022 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
URM_XXXIII_231_2022 (URM_XXXIII_231_2022.pdf - 1059.306 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 12:34:22 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2022 rok
URM_XXXIII_232_2022 (URM_XXXIII_232_2022.pdf - 3645.238 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 12:44:23 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2022-2032
URM_XXXIII_233_2022 (URM_XXXIII_233_2022.pdf - 293.563 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 12:46:42 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowy Korczyn
URM_XXXIII_234_2022 (URM_XXXIII_234_2022.pdf - 643.909 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 12:48:18 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze bezprzetargowej
URM_XXXIII_235_2022 (URM_XXXIII_235_2022.pdf - 572.832 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 12:49:06 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu korzystania
URM_XXXIII_236_2022 (URM_XXXIII_236_2022.pdf - 445.984 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 12:50:05 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
URM_XXXIII_237_2022 (URM_XXXIII_237_2022.pdf - 2839.957 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 12:51:44 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia Strategii Terytorialnej Partnerstwa Ponidzie
URM_XXXIII_238_2022 (URM_XXXIII_238_2022.pdf - 785.566 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 12:52:25 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Nowy Korczyn Porozumienia dla utworzenia Partnerstwa Ponidzie na Obszarze Strategicznej Interwencji PONIDZIE w celu realizacji Strategii Terytorialnej Partnerstwa Ponidzie i innych wspólnych przedsięwzięć
URM_XXXIII_239_2022 (URM_XXXIII_239_2022.pdf - 1056.441 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 12:53:32 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu ,,Senior+” w strukturach Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, przyjęcia Regulaminu Klubu „Senior+” w Nowym Korczynie
URM_XXXIII_240_2022 (URM_XXXIII_240_2022.pdf - 205.473 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 12:54:25 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmiany Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie
URM_XXXIII_241_2022 (URM_XXXIII_241_2022.pdf - 164.604 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 12:54:55 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
URM_XXXIII_242_2022 (URM_XXXIII_242_2022.pdf - 211.322 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 12:56:19 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych
URM_XXXIII_243_2022 (URM_XXXIII_243_2022.pdf - 241.644 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 12:56:45 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Nowy Korczyn w roku szkolnym 2022/2023
URM_XXXIII_244_2022 (URM_XXXIII_244_2022.pdf - 209.353 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 12:57:24 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej
URM_XXXIII_245_2022 (URM_XXXIII_245_2022.pdf - 333.064 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 12:57:55 Redaktor: Administrator
Opis: zmieniająca uchwałę nr XXIX/211/2022 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok zmienioną uchwałą nr XXXII/230/2022 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 24 czerwca 2022 r.
URM_XXXIII_246_2022 (URM_XXXIII_246_2022.pdf - 471.03 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 12:58:25 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn
URM_XXXIV_247_2022 (URM_XXXIV_247_2022.pdf - 507.564 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 12:58:58 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2022 rok
URM_XXXIV_248_2022 (URM_XXXIV_248_2022.pdf - 208.507 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 12:59:29 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu ,,Senior+” w strukturach Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie
URM_XXXIV_249_2022 (URM_XXXIV_249_2022.pdf - 242.824 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 13:00:03 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Nowy Korczyn w roku szkolnym 2022/2023.
URM_XXXIV_250_2022 (URM_XXXIV_250_2022.pdf - 459.81 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 13:00:41 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn
URM_XXXIV_251_2022 (URM_XXXIV_251_2022.pdf - 161.315 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 13:01:25 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/240/2022 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 30 września 2022r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie
URM_XXXIV_252_2022 (URM_XXXIV_252_2022.pdf - 225.046 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 13:02:34 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Klubie „Seniora” w Nowym Korczynie
URM_XXXV_253_2022 (URM_XXXV_253_2022.pdf - 691.476 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 13:04:10 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2022 rok
URM_XXXV_254_2022 (URM_XXXV_254_2022.pdf - 3672.314 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 13:04:59 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2022-2032
URM_XXXV_255_2022 (URM_XXXV_255_2022.pdf - 230.006 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 13:33:16 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego na rok 2023
URM_XXXV_256_2022 (URM_XXXV_256_2022.pdf - 210.69 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 13:35:41 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2023 rok
URM_XXXV_257_2022 (URM_XXXV_257_2022.pdf - 370.456 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 13:36:26 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
URM_XXXV_258_2022 (URM_XXXV_258_2022.pdf - 211.696 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 13:37:09 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej z operatorami publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w gminie Nowy Korczyn w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
URM_XXXV_259_2022 (URM_XXXV_259_2022.pdf - 216.233 KB)
Data publikacji: 2022-12-07 13:37:35 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu zwracanej za dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl