URM_Rok 2021

Załączone pliki:
URM Nr XVIII/137/2021 (URM_XVIII_137_2021.pdf - 1909.181 KB)
Data publikacji: 2021-02-15 10:11:48 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2021 rok
URM Nr XVIII/138/2021 (URM_XVIII_138_2021.pdf - 3685.649 KB)
Data publikacji: 2021-02-15 10:12:48 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021-2032
URM Nr XVIII/139/2021 (URM_XVIII_139_2021.pdf - 1534.52 KB)
Data publikacji: 2021-02-15 10:14:11 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Nowym Korczynie na 2021 rok
URM Nr XVIII/140/2021 (URM_XVIII_140_2021.pdf - 827.433 KB)
Data publikacji: 2021-02-15 10:14:57 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie aktualizacji i przyjęcia "Aneksu nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Korczyn"
URM Nr XVIII/141/2021 (URM_XVIII_141_2021.pdf - 263.507 KB)
Data publikacji: 2021-02-15 10:15:29 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze przetargu
URM Nr XVIII/142/2021 (URM_XVIII_142_2021.pdf - 258.222 KB)
Data publikacji: 2021-02-15 10:15:58 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze bezprzetargowej
URM Nr XVIII/143/2021 (URM_XVIII_143_2021.pdf - 183.579 KB)
Data publikacji: 2021-02-15 10:16:28 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej w drodze bezprzetargowej
URM Nr XVIII/144/2021 (URM_XVIII_144_2021.pdf - 183.718 KB)
Data publikacji: 2021-02-15 10:17:03 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta i Gminy Nowy Korczyn
URM_XIX_145_2021 (URM_XIX_145_2021.pdf - 1602.67 KB)
Data publikacji: 2021-04-16 12:06:28 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2021 rok
URM_XIX_146_2021 (URM_XIX_146_2021.pdf - 3676.881 KB)
Data publikacji: 2021-04-16 12:07:30 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021-2032
URM_XIX_147_2021 (URM_XIX_147_2021.pdf - 179.573 KB)
Data publikacji: 2021-04-16 12:08:15 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie odmowy wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
URM_XIX_148_2021 (URM_XIX_148_2021.pdf - 195.763 KB)
Data publikacji: 2021-04-16 12:09:13 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację w 2021 roku projektu pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 0128T Piasek Wielki – Rzegocin – Górnowola – Pawłów od km 5+660 do km 8+015 dł. 2355 m.”
URM_XIX_149_2021 (URM_XIX_149_2021.pdf - 397.615 KB)
Data publikacji: 2021-04-16 12:09:52 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
URM_XIX_150_2021 (URM_XIX_150_2021.pdf - 404.688 KB)
Data publikacji: 2021-04-16 12:10:37 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
URM_XIX_151_2021 (URM_XIX_151_2021.pdf - 403.656 KB)
Data publikacji: 2021-04-16 12:12:37 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
URM_XIX_152_2021 (URM_XIX_152_2021.pdf - 556.377 KB)
Data publikacji: 2021-04-16 12:13:08 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 - 2024"
URM_XIX_153_2021 (URM_XIX_153_2021.pdf - 462.582 KB)
Data publikacji: 2021-04-16 12:13:51 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowy Korczyn na 2021 rok
URM_XIX_154_2021 (URM_XIX_154_2021.pdf - 534.706 KB)
Data publikacji: 2021-04-16 12:14:33 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023
URM_XX_155_2021 (URM_XX_155_2021.pdf - 3332.869 KB)
Data publikacji: 2021-04-16 12:16:21 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie aktualizacji i przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Korczyn do roku 2023”
URM_XX_156_2021 (URM_XX_156_2021.pdf - 354.772 KB)
Data publikacji: 2021-05-06 13:27:38 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze przetargu
URM_XX_157_2021 (URM_XX_157_2021.pdf - 490.231 KB)
Data publikacji: 2021-05-06 13:28:26 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze bezprzetargowej
URM_XX_158_2021 (URM_XX_158_2021.pdf - 1870.619 KB)
Data publikacji: 2021-05-06 13:29:17 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXII/118/08 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowy Korczyn na lata 2008 - 2015
URM_XXI_159_2021 (URM_XXI_159_2021.pdf - 97.348 KB)
Data publikacji: 2021-06-10 12:55:30 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn
URM_XXI_160_2021 (URM_XXI_160_2021.pdf - 174.487 KB)
Data publikacji: 2021-06-10 12:56:30 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2020 rok
URM_XXI_161_2021 (URM_XXI_161_2021.pdf - 174.788 KB)
Data publikacji: 2021-06-10 12:57:12 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z wykonania budżetu za 2020 r.
URM_XXI_162_2021 (URM_XXI_162_2021.pdf - 615.056 KB)
Data publikacji: 2021-06-10 12:57:45 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie za 2020 rok
URM_XXI_163_2021 (URM_XXI_163_2021.pdf - 1935.581 KB)
Data publikacji: 2021-06-10 12:58:18 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2021 rok
URM_XXI_164_2021 (URM_XXI_164_2021.pdf - 3679.103 KB)
Data publikacji: 2021-06-10 12:59:05 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021-2032
URM_XXI_165_2021 (URM_XXI_165_2021.pdf - 568.912 KB)
Data publikacji: 2021-06-10 12:59:44 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu położonych, na terenie gminy Nowy Korczyn
URM_XXI_166_2021 (URM_XXI_166_2021.pdf - 180.899 KB)
Data publikacji: 2021-06-10 13:00:19 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Nowy Korczyn do Buskiego Klastra Energii
URM_XXI_167_2021 (URM_XXI_167_2021.pdf - 187.278 KB)
Data publikacji: 2021-06-10 13:01:11 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmieniająca uchwałę nr XIII/114/2020 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Korczyn
URM_XXI_168_2021 (URM_XXI_168_2021.pdf - 186.336 KB)
Data publikacji: 2021-06-10 13:01:45 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku
URM_XXII_169_2021 (URM_XXII_169_2021.pdf - 1934.91 KB)
Data publikacji: 2021-11-18 14:29:26 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2021 rok
URM_XXII_170_2021 (URM_XXII_170_2021.pdf - 3686.913 KB)
Data publikacji: 2021-11-18 14:30:04 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021-2032
URM_XXII_171_2021 (URM_XXII_171_2021.pdf - 414.766 KB)
Data publikacji: 2021-11-18 14:30:40 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze przetargu
URM_XXII_172_2021 (URM_XXII_172_2021.pdf - 107.354 KB)
Data publikacji: 2021-11-18 14:31:15 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr XXI/168/2021 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku
URM_XXIII_173_2021 (URM_XXIII_173_2021.pdf - 1846.957 KB)
Data publikacji: 2021-11-18 14:32:05 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2021 rok
URM_XXIII_174_2021 (URM_XXIII_174_2021.pdf - 3677.74 KB)
Data publikacji: 2021-11-18 14:32:55 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021-2032
URM_XXIII_175_2021 (URM_XXIII_175_2021.pdf - 542.603 KB)
Data publikacji: 2021-11-18 14:33:32 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze przetargu
URM_XXIII_176_2021 (URM_XXIII_176_2021.pdf - 180.426 KB)
Data publikacji: 2021-11-18 14:34:16 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nowy Korczyn
URM_XXIII_177_2021 (URM_XXIII_177_2021.pdf - 188.083 KB)
Data publikacji: 2021-11-18 14:34:49 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Nowy Korczyn, w roku szkolnym 2021/2022
URM_XXIV_178_2021 (URM_XXIV_178_2021.pdf - 1726.489 KB)
Data publikacji: 2021-11-18 14:35:25 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2021 rok
URM_XXIV_179_2021 (URM_XXIV_179_2021.pdf - 3421.387 KB)
Data publikacji: 2021-11-18 14:36:19 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021-2032
URM_XXIV_180_2021 (URM_XXIV_180_2021.pdf - 770.827 KB)
Data publikacji: 2021-11-18 14:36:56 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Czarkowy
URM_XXIV_181_2021 (URM_XXIV_181_2021.pdf - 453.275 KB)
Data publikacji: 2021-11-18 14:37:36 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Grotniki Duże
URM_XXIV_182_2021 (URM_XXIV_182_2021.pdf - 455.735 KB)
Data publikacji: 2021-11-18 14:38:05 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmieniająca uchwałę nr XVII/135/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok
URM_XXV_183_2021 (URM_XXV_183_2021.pdf - 959.956 KB)
Data publikacji: 2021-11-18 14:40:47 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2021 rok
URM_XXV_184_2021 (URM_XXV_184_2021.pdf - 186.544 KB)
Data publikacji: 2021-11-18 14:41:15 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyrażenia zgody dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie na najem lokalu
URM_XXV_185_2021 (URM_XXV_185_2021.pdf - 182.968 KB)
Data publikacji: 2021-11-18 14:41:41 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wskazania przedstawiciela organu tworzącego do komisji konkursowej celem przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy kierownika Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie
URM_XXV_186_2021 (URM_XXV_186_2021.pdf - 189.348 KB)
Data publikacji: 2021-11-18 14:42:14 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn
URM_XXV_187_2021 (URM_XXV_187_2021.pdf - 190.255 KB)
Data publikacji: 2021-11-18 14:43:17 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Nowym Korczynie
URM_XXV_188_2021 (URM_XXV_188_2021.pdf - 189.946 KB)
Data publikacji: 2021-11-18 14:43:57 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta
URM_XXVI_189_2021 (URM_XXVI_189_2021.pdf - 955.463 KB)
Data publikacji: 2021-12-27 14:07:19 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2021 rok
URM_XXVI_190_2021 (URM_XXVI_190_2021.pdf - 3577.544 KB)
Data publikacji: 2021-12-27 14:08:11 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021-2032
URM_XXVI_191_2021 (URM_XXVI_191_2021.pdf - 189.522 KB)
Data publikacji: 2021-12-27 14:08:55 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
URM_XXVI_192_2021 (URM_XXVI_192_2021.pdf - 821.488 KB)
Data publikacji: 2021-12-27 14:09:42 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
URM_XXVII_193_2021 (URM_XXVII_193_2021.pdf - 576.706 KB)
Data publikacji: 2022-04-06 11:40:10 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2021 rok
URM_XXVII_194_2021 (URM_XXVII_194_2021.pdf - 3420.599 KB)
Data publikacji: 2022-04-06 11:41:18 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021-2032
URM_XXVII_195_2021 (URM_XXVII_195_2021.pdf - 3662.839 KB)
Data publikacji: 2022-04-06 11:42:46 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2032
URM_XXVII_196_2021 (URM_XXVII_196_2021.pdf - 3734.473 KB)
Data publikacji: 2022-04-06 11:43:46 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2022 rok
URM_XXVII_197_2021 (URM_XXVII_197_2021.pdf - 203.228 KB)
Data publikacji: 2022-04-06 11:44:35 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia, określenia wysokości stawki i zasad poboru opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
URM_XXVII_198_2021 (URM_XXVII_198_2021.pdf - 217.664 KB)
Data publikacji: 2022-04-06 11:45:10 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację uruchomienia linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej w ramach dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
URM_XXVII_199_2021 (URM_XXVII_199_2021.pdf - 210.651 KB)
Data publikacji: 2022-04-06 11:45:47 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej z operatorami publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w gminie Nowy Korczyn w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
URM_XXVII_200_2021 (URM_XXVII_200_2021.pdf - 449.965 KB)
Data publikacji: 2022-04-06 11:46:28 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 roku
URM_XXVII_201_2021 (URM_XXVII_201_2021.pdf - 409.255 KB)
Data publikacji: 2022-04-06 11:51:41 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl