OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wersja do druku

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA -INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek określony zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że:

 

1.       Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Korczynie (dalej: Burmistrz).    
Kontakt z Administratorem:

·         listownie na adres: ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn,

·         przez e-mail: gmina@nowykorczyn.pl

·         telefonicznie: (41) 234 54 05

2.       Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Pan Robert Sadowski. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

·         listownie na adres: ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn,

·         przez e-mail: iod@nowykorczyn.pl

3.       Dodatkowo informujemy, że: (prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych)

1)    Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:

a)      dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO),

b)      sprostowania danych (art. 16 RODO),

c)       ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

d)      prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

e)      a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych (art. 17 RODO) Burmistrz wówczas nie może już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2)    Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

3)    Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4)    Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji ustawowych zadań publicznych przez Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn.

5)    Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez nas zadań, o które się Państwo staracie.

6)    Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Burmistrza, w tym profilowaniu.

7)    Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteście Państwo stroną.

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zostanie Państwu przekazana / udostępniona każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

Do pobrania
  >> Klauzula informacyjna - ewidencja ludności
  >> Klauzula informacyjna - USC
  >> Klauzula informacyjna - dowody osobiste

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 5529

Wprowadził(a) do systemu: Administrator, data: 2019-06-07 11:10:00
Opublikował(a): Administrator, data publikacji: 2019-06-07 11:10:15
Ostatnia zmiana: Administrator, data: 2019-06-07 11:20:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony