WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NOWY KORCZYN, PRZEZNACZONA DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

2011-03-25 13:53:09 Aktualności

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowy Korczyn podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość komunalną:

1. Działka niezabudowana o powierzchni 1 300,00m2 nr ewid.1550/1 położona w Nowym Korczynie  uwidoczniona w KW. K11B/00010533/5 stanowiąca własność Gminy Nowy Korczyn .

2.Urząd Gminy w Nowym nie posiada uchwalonego m.p.z.p. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Korczyn działka znajduje się na terenie usług podstawowych istniejących

3. Cena nieruchomości – 30 000,00 zł + 23% VAT

4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa w dniu 15.04.2011 r.

5. W celu uzyskania bliższych informacji należy kontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1 w godz. 900 - 1400  w pokoju nr 11 lub nr tel. (0-41) 3771003 w.32.
6. Wykaz zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Korczyn - okres wywieszenia wykazu: od 25.03.2011 do 15.04.2011 a, informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej
oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych urzędu.

7. Szczegółowe informację można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowy Korczyn
 ul. Krakowska 1 tel. ( 041) 37 71 003

Zobacz również: