WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NOWY KORCZYN, PRZEZNACZONYCH DO W DZIERŻAWĘ NA OKRES DO TRZECH LAT

2011-03-25 14:00:47 Aktualności

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowy Korczyn podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę na okres do dnia 31.12.2012r.

1. Teren o powierzchni 7400,00m2 w Grotnikach Dużych ( plac utwardzony– asfalt, uzbrojony - energię elektryczną, woda, zabudowany – obiekt budowlany o konstrukcji blaszanej o pow. 220,8m2 , budynek murowany o pow. 90m2, budynek murowany o pow. 52 m2) położony na działce nr 429 o powierzchni 0,7400ha, uwidocznionej w KW. 3083, stanowiący własność Gminy Nowy Korczyn, przeznaczony jest do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem na usługi podstawowe.

2. Obecnie Gmina Nowy Korczyn nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia, warunki zmiany opłat:

Minimalna stawka miesięcznego czynszu dzierżawy gruntu ustalona została w wysokości: 0,30 zł/m2 (słownie: 0,30 zl) netto, za 1 m2 powierzchni użytkowej i płatnym z góry do 30 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Do opłaty dzierżawnej doliczony zostanie podatek od nieruchomości
Czynsz dzierżawny może ulec zwiększeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS, w okresach nie krótszych niż jeden rok

 

4. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawnej winny w terminie do 15.04 .2011r do godz. 1000 złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1 ofertę na dzierżawę nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości ( nr działki), propozycję zagospodarowania nieruchomości, proponowany okres dzierżawy oraz proponowana stawka czynszu z tytułu dzierżawy.

 

5. Dzierżawa przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych.


6.  Wykaz zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Korczyn - okres wywieszenia wykazu: od 25.03.2011r. do 15.04.2011r. a, informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej
oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych urzędu.

 

7. Szczegółowe informację można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowy Korczyn
 ul. Krakowska 1 tel. ( 041) 37 71 003

Zobacz również: