Obwieszczenie

2011-04-01 13:35:01 Aktualności

Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 30.03.2011r.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 30.03.2011r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie przepisów art.61 § 4, art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.),art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zm.)

zawiadamiam:

że na wniosek Samorządowego Zakładu Zdrowotnego w Nowym Korczynie zostało wszczęte  postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „nadbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia znajdującego się na działce oznaczonej numerami ewidencyjnymi 1601 i 1604 w Nowym Korczynie

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (nr sprawy ZITŚ.6733.1.2011) znajduje się na stanowisku ds. infrastruktury technicznej, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska i mienia komunalnego Urzędu Gminy Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1 pokój nr 11. Ewentualne uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie bip:www.nowykorczyn.pl , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie oraz przesłanie sołtysowi wsi Nowy Korczyn celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

        
       WÓJT        
mgr inż.Paweł Zgaja

Zobacz również: