Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do trzech lat

2011-04-15 09:29:54 Aktualności

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: z 2010r. Dz.U.Nr 102 poz.651 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy w Nowym Korczynie obwieszcza, że przeznacza do wydzierżawienia następującą nieruchomość :

 

WYKAZ

 

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do trzech lat

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: z 2010r.  Dz.U.Nr 102 poz.651 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy w Nowym Korczynie obwieszcza, że  przeznacza do wydzierżawienia następującą nieruchomość :

 

1.Wyodrębniony samodzielny lokal użytkowy o pow.użytk. 104,35 m2 składający się z 4 izb znajdujący się w budynku położonym na działce nr ewid.368 we wsi Botnowola.

Stan techniczny budynku .

-średni, budynek murowany z dwoma lokalami (jeden mieszkalny drugi użytkowy), wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i przyłącze gazowe.

 

2.Przeznaczenie nieruchomości może być pod działalność gospodarczą.

 

3.Obecnie Gmina Nowy Korczyn nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

Termin zagospodarowania nieruchomości do uzgodnienia podczas zawarcia umowy.

 

4.Minimalna wysokość opłaty za najem lokalu wynosi 500 złotych (słownie: pięćset).Do stawki tej zostanie doliczony podatek VAT .Ponadto opłaty za wszystkie media są po stronie najemcy. Aktualizacja opłaty za najem lokalu nastąpi wraz ze zmianą wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. raz w roku. 

 

5.Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawnej winny w terminie do 27 maja 2011r. do godz. 10-tej  złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1 ofertę na dzierżawę nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości(nr działki),propozycję zagospodarowania nieruchomości, proponowany okres dzierżawy i wysokość czynszu dzierżawnego. Do proponowanego czynszu zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT.

 

6.Dzierżawa przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych.

 

7.Termin wnoszenia opłat zostanie określony w umowie dzierżawy.

 

8. Niniejszy wykaz zostaje wywieszony do publicznej wiadomości na stronie BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowym Korczynie oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Błotnowola  na okres 21 dni.  

 

 

Nowy Korczyn, 2011-04-15

 

Zobacz również: