Ogłoszenie o przetargu

2016-10-03 07:40:54 Aktualności

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2015.1774 ze zm.), oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 ze zm.), Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: 1. Nieruchomość rolna położona w miejscowości Piasek Wielki.

Przetarg odbędzie się  w dniu 7.11.2016 roku, o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn. Wadium należy wpłacić w  pieniądzu do dnia 3.11.2016 roku. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 767 obręb Piasek Wielki o powierzchni 0,04 ha . Uchwałą  Nr XIX/130/2016 z dnia 18 lipca 2016r. Rada Gminy w Nowym Korczynie wyraziła zgodę na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości  w drodze przetargowej.

Urząd Gminy w Nowym nie posiada uchwalonego m.p.z.p. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Korczyn działka posiada następujące przeznaczenie – obszary koncentracji zabudowy wielofunkcyjnej, w tym drobnych usług. W ewidencji gruntów wykazana jako nieużytek. Uzbrojenie: brak, w sąsiedztwie dostępne uzbrojenie: energia elektryczna, wodociąg.

Cena wywoławcza brutto: 3 134,04 zł (słownie: trzy tysiące sto trzydzieści cztery złote 4/100). Wadium 200,00 zł. (dwieście złotych).

Postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przypadku gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2016.1061 ze zm. ) do dnia zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy, chyba że zajdą przewidziane ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Wylicytowana w przetargu cena nie podlega rozłożeniu na raty.

Bliższych informacji udziela Krzysztof Wojtaś – tel. 41 234 54 34 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8: 00 do 14:00.

 


 

Nowy Korczyn, 7.11.2016r.

 

Informacja o wyniku przetargu ustnego

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowy Korczyn

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2004.207.2108) podaje się do publicznej wiadomości, że przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 767 obręb Piasek Wielki o powierzchni 0,04 ha  odbył się w dniu 7 listopada 2016r.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu nie przystąpienia żadnego oferenta do przetargu.

Zobacz również: