I Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego

Wersja do druku

 

I Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego


WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wydanie odpisu skróconego / zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.

  2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

  3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.


OPŁATY:

 1. 22 zł – opłata skarbowa za odpis skrócony,

 2. 33 zł – opłata skarbowa za odpis zupełny,


Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu w Nowym Korczynie


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Korczynie


TERMIN ODPOWIEDZI:

Do miesiąca.


TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. Od decyzji, odmawiającej wydania odpisu, wydanej przez Kierownika USC w Nowym Korczynie, przysługuje odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


UWAGI:

  1. Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego,

  2. Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów: osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik oraz inne osoby, które wykażą interes prawny.

  3. Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688, z późn. zm).

 2. Ustawa z dnia 16 listopada2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).

 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).


ZAŁĄCZNIKI:

1. Wzór wniosku o wydanie odpisu skróconego/ zupełnego aktu urodzenia,małżeństwa, zgonu.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1335

Wprowadził(a) do systemu: Andrzej Piotrowski, data: 2012-02-06 12:15:42
Opublikował(a): Andrzej Piotrowski, data publikacji: 2012-02-06 12:15:57
Ostatnia zmiana: Andrzej Piotrowski, data: 2012-02-06 12:21:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony