II Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem cywilnoprawnym

Wersja do druku

 

II Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem cywilnoprawnymWYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Odpisy skrócone aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć związek małżeński, wydane przez urząd stanu cywilnego właściwy dla miejsca urodzenia, o ile akty nie zostały sporządzone w USC Nowy Korczyn

 2. Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim załączają:

   - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (o ile nie został sporządzony w USC Nowy Korczyn) lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osoby rozwiedzionej).

   - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa (o ile nie został sporządzony w USC Nowy Korczyn) lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu,

   - odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowców i wdów)- o ile nie został sporządzony w USC Nowy Korczyn.

 3. Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.

 4. Cudzoziemcy dodatkowo składają: dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.

 5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

 6. Do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych.


OPŁATY:

84 zł – opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa.


Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Nowym Korczynie


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym KorczynieTERMIN ODPOWIEDZI:

W ciągu 7 dni wydane zostanie zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy wydania zaświadczenia lub sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym.


UWAGI:

 1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego.

 2. Narzeczeni chcący, by zawierane przez nich małżeństwo wyznaniowe wywierało skutki
  w prawie polskim, muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie wydaje się na podstawie złożonych aktów stanu cywilnego i zapewnień, o których mowa wyżej. Zaświadczenie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania jednej z osób wstępujących w związek małżeński. Jego ważność opatrzona jest terminem 3 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.

 3. Duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa, zaświadczenie zawarcia małżeństwa i zaświadczenie wydane przez kierownika urzędu stanu cywilnego, na podstawie którego sporządza się niezwłocznie akt małżeństwa.


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).

 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9 z 1964 r., poz. 59 z późn. zm.).

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635.).


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1174

Wprowadził(a) do systemu: Andrzej Piotrowski, data: 2012-02-06 12:25:06
Opublikował(a): Andrzej Piotrowski, data publikacji: 2012-02-06 12:26:43
Ostatnia zmiana: Andrzej Piotrowski, data: 2012-02-06 12:26:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony