III Zawarcie zawiązku małżeńskiego przed kierownikiem USC

Wersja do druku

 

III Zawarcie zawiązku małżeńskiego przed kierownikiem USCWYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Odpisy skrócone aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć związek małżeński, wydane przez urząd stanu cywilnego właściwy dla miejsca urodzenia, o ile akty nie zostały sporządzone w USC Nowy Korczyn

 2. Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim załączają:

   - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (o ile nie został sporządzony w USC Nowy Korczyn) lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osoby rozwiedzionej).

   - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa (o ile nie został sporządzony w USC Nowy Korczyn) lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu,

   - odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowców i wdów)- o ile nie został sporządzony w USC Nowy Korczyn.

 3. Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.

 4. Cudzoziemcy dodatkowo składają: dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.

 5. Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć:

  -prawomocne postanowienie Sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika

  -pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie

 6. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

 7. Do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych.


OPŁATY:

84 zł – opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa.


Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Nowym Korczynie


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym KorczynieTERMIN ODPOWIEDZI:

Akt małżeństwa zostaje sporządzony niezwłocznie po zawarciu małżeństwa.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.


UWAGI:

 1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego.

 2. Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

 3. w dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości. Jeśli chociaż jedna z wymienionych osób nie zna języka polskiego małżeństwo zawierane jest przy współudziale tłumacza przysięgłego.


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).

 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9 z 1964 r., poz. 59 z późn. zm.).

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635.).


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1660

Wprowadził(a) do systemu: Andrzej Piotrowski, data: 2012-02-06 12:30:45
Opublikował(a): Andrzej Piotrowski, data publikacji: 2012-02-06 12:31:06
Ostatnia zmiana: Andrzej Piotrowski, data: 2012-02-06 12:31:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony