V Wydanie zaświadczenia o możliwości zawarcia małżeństwa za granicą

Wersja do druku

 

V Wydanie zaświadczenia o możliwości zawarcia małżeństwa za granicąWYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

 2. Odpis skrócony aktu urodzenia wydany przez USC właściwy dla miejsca urodzenia, o ile nie został sporządzony w USC Nowy Korczyn

 3. Osoba, która pozostawała już w związku małżeńskim załącza:

a. odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (o ile nie został sporządzony w USC Nowy Korczyn) lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osoby rozwiedzionej).

b. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa (o ile nie został sporządzony w USC Nowy Korczyn) lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu,

c. odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowy lub wdowca)- (o ile nie został sporządzony w USC Nowy Korczyn).

 1. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym.

 2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

 3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.


OPŁATY:

38 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.


Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Nowym Korczynie


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Korczynie.


TERMIN ODPOWIEDZI:

Bez zbędnej zwłoki.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.


UWAGI:

 1. Zaświadczenie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy.

 2. Jeżeli obywatel polski zamieszkały za granicą nie miał w kraju miejsca zamieszkania lub nie można ustalić jego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce, albo też jeżeli wyjechał z Polski przed ukończeniem lat 16 i stale przebywa za granicą, właściwy dla wydania zaświadczenia jest konsul.

 3. Ważność zaświadczenia opatrzona jest terminem 3 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688, z późn. zm.).

 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).


ZAŁĄCZNIKI:

1. Podanie o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1838

Wprowadził(a) do systemu: Andrzej Piotrowski, data: 2012-02-06 12:40:38
Opublikował(a): Andrzej Piotrowski, data publikacji: 2012-02-06 13:02:24
Ostatnia zmiana: Andrzej Piotrowski, data: 2012-02-06 13:03:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony