VI Zgłoszenie urodzenia dziecka

Wersja do druku

 

VI Zgłoszenie urodzenia dziecka


WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka pochodzącego z małżeństwa.

 2. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, separacji lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu, jeżeli matka dziecka jest rozwiedziona lub pozostaje w separacji.

 3. Odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, jeżeli matka dziecka powróciła do nazwiska noszonego przez rozwodem.

 4. Odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka, jeżeli matka dziecka jest wdową.

 5. Odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka, jeżeli matka dziecka jest panną.

 6. Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców.

Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka nie przedstawia w/w odpisów aktów, jeżeli akty te zostały sporządzone w USC Nowy Korczyn.


OPŁATY:

Zwolnione z opłaty.


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Korczynie


TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Nowym Korczynie, przysługuje odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


UWAGI:

 1. Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia.

 2. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia.

 3. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:

 1. ojciec dziecka lub matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala albo inna osoba obecna przy porodzie,

 2. lekarz albo położna.

 1. Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, do zgłoszenia urodzenia jest obowiązany zakład opieki zdrowotnej.


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).

 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635.)

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1115

Wprowadził(a) do systemu: Andrzej Piotrowski, data: 2012-02-06 12:42:10
Opublikował(a): Andrzej Piotrowski, data publikacji: 2012-02-06 13:04:04
Ostatnia zmiana: Andrzej Piotrowski, data: 2012-02-06 13:04:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony