IX Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Wersja do druku

 

IX Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiągWYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego.

 2. Oryginał aktu stanu cywilnego, który podlega wpisaniu, względnie kserokopia potwierdzona przez organ, który sporządził akt wraz z jego urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

 3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

 4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.


OPŁATY:

50 zł – opłata skarbowa za wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg.


Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Nowym Korczynie.


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Korczynie


TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 1 miesiąca.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC w Nowym Korczynie, przysługuje odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


UWAGI:

 1. Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka, pełnomocnika lub osoby, która wykaże interes prawny.

 2. Wpisanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub ostatniego miejsca zamieszkania tej osoby w kraju.

 3. W postępowaniu administracyjnym dotyczącym wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U.
  z 2004 r. Nr 161, poz. 1688, z późn. zm.).

 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).


ZAŁĄCZNIKI:

1. Wzór wniosku o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1035

Wprowadził(a) do systemu: Andrzej Piotrowski, data: 2012-02-06 12:45:49
Opublikował(a): Andrzej Piotrowski, data publikacji: 2012-02-06 13:04:45
Ostatnia zmiana: Andrzej Piotrowski, data: 2012-02-06 13:04:45
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony