Plan Pracy Rady MiejskiejDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2019-03-20 22:35:01

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W NOWYM KORCZYNIE NA 2019 ROK

 

Lp.

 

Tematyka sesji Rady Gminy

Planowany termin posiedzenia

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

1.

Przyjęcie sprawozdań z działalności:

- GOPS

- Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Straży Gminnej

- OSP

- Policji

I kwartał

- Kierownik GOPS

- D. Zborowska

- Komendant SG

- Komendant OSP

- Komendant Policji

2.

Utworzenie kalendarium imprez kulturalnych.

- D. Zborowska

- Dyrektor GOK

3.

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r.

- Komisja

  Rewizyjna RG

- Komisja Budżetu

4.

Na podstawie protokołów Komisji Rolnictwa                              i Bezpieczeństwa - ocena wydatków finansowych, dotyczących zimowego utrzymania dróg gminnych.

II kwartał

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Bezpieczeństwa

 

5.

Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

- Skarbnik

 

6.

Ostateczna ocena wydatków finansowych, dotyczących ukończonej rewitalizacji Nowego Korczyna.

- Komisja Rewizyjna

- Skarbnik

7.

Wstępna ocena planowanych wydatków na organizację „kingonaliów”.

- Skarbnik

- Kierownik GOK

- D. Zborowska

8.

Plan organizacyjny imprez kulturalnych (kingonalia, dożynki gminne).

- Skarbnik

- Kierownik GOK

- D. Zborowska

9.

Ocena i plan dowozu uczniów do szkół.

- Komisja Oświaty

- Wójt

- Skarbnik

10.

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy

III kwartał

- Skarbnik

- Wójt Gminy,

 

 

 

11.

 Ocena zakończonych inwestycji w I półroczu 2015 r.

12.

 Informacja oceniająca prace Referatu Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego zadania w zakresie gospodarki komunalnej.

13.

 Ocena sprawozdań z działalności SZOZ w Nowym Korczynie i Brzostkowie.

- Kierownicy SZOZ

14.

Analiza wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami.

- Z-ca Wójta

15.

Analiza wykonania budżetu placówek oświatowych za rok szkolny 2014/2015

- Skarbnik Gminy, Dyrektorzy Szkół

16.

 Wypracowanie wstępnych założeń do budżetu na 2016 r.

- Skarbnik, Wójt

17.

Ocena przygotowań do sezonu zimowego.

IV kwartał

- Z-ca Wójta

 

18.

Podjęcie prac nad projektami uchwał o podatkach i opłatach lokalnych – wstępne opiniowanie

- Skarbnik

19.

 Posiedzenie wspólne komisji stałych RG

-Przewodniczący RG

20.

Uchwalenie uchwał okołobudżetowych na 2016 r.

- Skarbnik

21.

Analiza wniosków komisji stałych RG

- Przewodniczący Komisji RGPowrót