Plan Pracy Rady MiejskiejDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2020-09-18 11:21:07

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W NOWYM KORCZYNIE NA 2019 ROK

 

 

Lp.

 

Tematyka sesji Rady Miejskiej

Planowany termin posiedzenia

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

1.

Przyjęcie sprawozdań z działalności:

  - MGOPS

  - Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  - OSP

  - Policji

Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej.

I kwartał

 

- Kierownik MGOPS

- A. Nowak

- Komendant OSP

- Komendant Policji

2.

Przyjęcie kalendarium imprez na 2019 r.

- Dyrektor MGOK

3.

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej.

- Komisja

  Rewizyjna RM

- Komisja Budżetu

4.

Na podstawie protokołów Komisji Rolnictwa i Zdrowia                              i Bezpieczeństwa - ocena wydatków finansowych, dotyczących zimowego utrzymania dróg gminnych.

II kwartał

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Bezpieczeństwa, oraz Zdrowia

5.

Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy.

- Skarbnik

6.

Ostateczna ocena wydatków finansowych, dotyczących ukończonych inwestycji w 2018 roku.

- Komisja Rewizyjna

- Skarbnik

7.

Wstępna ocena planowanych wydatków na organizację „kingonaliów” 2019.

- Skarbnik

- Kierownik MGOK

- A. Nowak

8.

Plan organizacyjny imprez kulturalnych (m. in. kingonalia, dożynki gminne i inne rocznicowe i państwowe). Współpraca z Komisją Oświaty i Kultury.

- Skarbnik

- Kierownik MGOK

- A. Nowak

9.

Ocena i plan dowozu uczniów do szkół.

- Komisja Oświaty

- Burmistrz

- Skarbnik

10.

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu.

III kwartał

- Skarbnik

- Burmistrz

 

 

 

11.

 Ocena realizacji inwestycji w I półroczu 2019 r.

12.

 Informacja oceniająca prace Referatu Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego zadania w zakresie gospodarki komunalnej.

13.

 Ocena sprawozdań z działalności SZOZ w Nowym Korczynie i Brzostkowie.

- Kierownicy SZOZ

 

14.

Analiza wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami.

- Z-ca Burmistrza

15.

Analiza wykonania budżetu placówek oświatowych za rok szkolny 2018/2019.

- Skarbnik Miasta i Gminy, Dyrektorzy Szkół

16.

Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej

- Komisja Rewizyjna

17.

 Wypracowanie wstępnych założeń do budżetu na 2020 r.

- Skarbnik, Burmistrz

18.

Ocena przygotowań do sezonu zimowego.

IV kwartał

- Z-ca Burmistrza

19.

Podjęcie prac nad projektami uchwał o podatkach i opłatach lokalnych – wstępne opiniowanie

- Skarbnik

20.

 Posiedzenie wspólne komisji stałych RM.

-Przewodniczący RM

22.

Uchwalenie uchwał okołobudżetowych na 2020 r.

- Skarbnik

23.

Analiza wniosków komisji stałych RM.

- Przewodniczący Komisji RM

 Powrót