Plan Pracy Rady MiejskiejDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2020-09-21 09:06:16

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W NOWYM KORCZYNIE NA 2020 ROK

 

 

Lp.

 

Tematyka sesji Rady Miejskiej

Planowany termin posiedzenia

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

1.

Przyjęcie sprawozdań z działalności:

  - MGOPS

  - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  - OSP

  - Policji

Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej.

I kwartał

 

- Kierownik MGOPS

- Z-ca Przewodniczącego GKRPA

- Komendant OSP

- Komendant Policji

2.

Przyjęcie kalendarium imprez na 2020 r.
Turniej Drużyn Amatorskich w Piłce Siatkowej

- Dyrektor MGOK

3.

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.

Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej.

- Komisja

  Rewizyjna RM

- Komisja Budżetu

4.

Na podstawie protokołów Komisji Rolnictwa, Zdrowia                             i Bezpieczeństwa - ocena wydatków finansowych, dotyczących zimowego utrzymania dróg gminnych.

II kwartał

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Bezpieczeństwa oraz Zdrowia

5.

Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy.

- Skarbnik

6.

Ostateczna ocena wydatków finansowych, dotyczących ukończonych inwestycji w 2019 roku.

- Komisja Rewizyjna

- Skarbnik

7.

Wstępna ocena planowanych wydatków na organizację „Kingonaliów” 2020.

- Skarbnik

- Kierownik MGOK

- Z-ca Przew. GKRPA

8.

Plan organizacyjny imprez kulturalnych (m. in. Kingonalia, Dożynki Gminne i inne uroczystości rocznicowe i państwowe). Współpraca z Komisją Oświaty i Kultury, Sobótki, Turniej Piłki Siatkowej - Plażowej o Puchar Burmistrza, Liga Gminna Turniej Gminny w Piłce Nożnej.

- Skarbnik

- Kierownik MGOK

- Z-ca Przew. GKRPA

9.

Ocena i plan dowozu uczniów do szkół.

- Komisja Oświaty

- Burmistrz

- Skarbnik

10.

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu.

III kwartał

- Skarbnik

- Burmistrz

 

 

 

11.

Ocena realizacji inwestycji w I półroczu 2019 r.

12.

Informacja oceniająca prace Referatu Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego zadania w zakresie gospodarki komunalnej.

13.

 Ocena sprawozdań z działalności SZOZ w Nowym Korczynie.

- Kierownicy SZOZ

 

14.

Analiza wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami.

- Z-ca Burmistrza

15.

Analiza wykonania budżetu placówek oświatowych za rok szkolny 2019/2020.

- Skarbnik, Dyrektorzy Szkół

16.

Wspólne posiedzenie Komisji RM celem ustalenia terminów i formuły organizacji wakacyjnego turnieju tenisowego, Międzynarodowego Dnia Młodzieży, Dożynek Gminnych i działań promocyjnych gminy (Dożynki Powiatowe).

- Skarbnik

- Dyrektor MGOK

17.

Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej

- Komisja Rewizyjna

18.

 Wypracowanie wstępnych założeń do budżetu na 2021 r.


- Skarbnik, Burmistrz

19.

Ocena przygotowań do sezonu zimowego.

IV kwartał

- Z-ca Burmistrza


20.

Podjęcie prac nad projektami uchwał o podatkach i opłatach lokalnych – wstępne opiniowani.

- Skarbnik

21.

 Posiedzenie wspólne komisji stałych RM.

-Przewodniczący RM

22.

Uchwalenie uchwał okołobudżetowych na 2021 r.

- Skarbnik

23.

Analiza wniosków komisji stałych RM.

- Przewodniczący Komisji RM

 

 Powrót