Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Nowy Korczyn

Adres:
Krakowska 1
28-136 Nowy Korczyn

Kontakt:
tel. 041 234 54 32, fax. 041 234 54 01
E-mail:inwestycje@nowykorczyn.pl
Strona www: www.nowykorczyn.pl

Numer ID: 213

Data publikacji:
2020-11-27 16:17:38

Przedmiot: Dostawa produktów żywnościowych

Treść przetargu:
Przedmiot zamówienia został określony w Załącznikach od 1a do 1g do SIWZ i
obejmuje następujące zadania: Zadanie nr 1 Art. spożywcze Zadanie nr 2 Jajka Zadanie nr 3 Mięso i
wędliny Zadanie nr 4 Nabiał Zadanie nr 5 Pieczywo Zadanie nr 6 Ryby i Mrożonki Zadanie nr 7
Warzywa i owoce 3.2 Zamawiający informuje, że przy dostawach będących przedmiotem zamówienia
stosuje prawo opcji, oznacza to, że podane ilości są wielkościami maksymalnymi, które należy wycenić w
ofercie cenowej. Zamawiający, będzie odbierał artykuły sukcesywnie w miarę potrzeb. Natomiast
gwarantowana ilość artykułów, które zostaną odebrane to 60% artykułów wymienionych w Załącznikach
od Nr 1a do Nr 1g. 3.3. Wszelkie użyte, nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy
traktować jako informacje uściślającą, wiążącą dla wykonawcy. Dopuszcza się artykuły równoważne,
artykuł równoważny musi spełniać walory jakościowe produktu wskazanego, w takich okolicznościach
jeżeli wykonawca zaoferował produkty równoważne to jest zobowiązany udowodnić równoważność
produktu zaoferowanego z tym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia składając wraz z ofertą
dowody na równoważność. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów wymienionych
w Załączniku Nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g do siedziby Zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Nowym Korczynie, ul. Partyzantów 13, 28-136 Nowy Korczyn. W ramach zaoferowanej ceny wykonawca dostarczy i doniesie produkty do siedziby Zamawiającego. 3.4. Wspólny Słownik; Kod CPV
15800000-6 Różne produkty spożywcze; 03142500-3 Jaja 15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i
produkty mięsne; 03200000-3 Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy; 15550000-8 Klasyfikowane
produkty mleczarskie; 15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie; 3.5. Dostarczane
artykuły muszą posiadać pierwszą klasę jakości (ze względu na charakter i właściwości produktu) i
właściwy okres przydatności do spożycia, w opakowaniach dopuszczonych do kontaktu z żywnością,
które powinny zabezpieczać produkt przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, czyste bez obcych
zapachów, zabrudzeń, pleśni i uszkodzeń mechanicznych. Pierwsza klasa jakości mięsa oznacza: mięso
chude, nieścięgniste o zawartości tłuszczu 7%, bez tłuszczu zewnętrznego, nie zawierające skórek,
chrząstek, ścięgien niekonsumpcyjnych i powięzi. Ponadto Zamawiający zastrzega, że dostarczany
asortyment musi być świeży. Niedopuszczalnym jest dostarczanie przez Wykonawcę produktów
zamrożonych (nie dotyczy zadania 6 – Ryby i mrożonki!!! 3.6. Dostarczane artykuły muszą spełniać
wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego żywności w szczególności:
Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 poz. 1252 ze
zmianami). - Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych. (Dz.
U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.). ( Dz,. U z 2019 r poz. 2178 ze zmianami) - Rozporządzenia (WE)
Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Ministra dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady
i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz
ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. - Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych. -
Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r., w
sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające Dyrektywy
80/590/EWG i 89/109/EWG. - Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r.
w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.). 3.7. Dostawy przedmiotu
zamówienia, będą realizowane codziennie w dni w których odbywają się zajęcia lekcyjne w godzinach od
07:00 do 08:00 w asortymencie i ilościach zamawianych w dzień poprzedzający dostawę, w
opakowaniach przewidzianych w umowie – pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy i dokonania zapłaty.
3.8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w formie pisemnej (poza sytuacją opisaną w pkt. 3.2
zmniejszenia przyjętych ilości, w sytuacjach których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili jej
zawarcia (np. zmiany ilości żywionych osób). Wartością umowy będzie wówczas końcowa wartość
faktycznie zrealizowanych dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków spowodowanych
zmniejszeniem ilości i wartości dostaw przewidzianych w SIWZ.

Załączone pliki
ogloszenie_213.pdfOgłoszenie o przetargu (ogloszenie_213.pdf - 162.365 KB)
Data publikacji: 2020-11-27 16:37:33 Redaktor: Administrator
siwz_213.docSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz_213.doc - 194.048 KB)
Data publikacji: 2020-11-27 16:38:22 Redaktor: Administrator
zal_213.zipZałączniki do siwz (zal_213.zip - 290.153 KB)
Data publikacji: 2020-11-27 16:38:48 Redaktor: Administrator
zestawienie_213.pdfzbiorcze zestawienie ofert (zestawienie_213.pdf - 333.556 KB)
Data publikacji: 2020-12-09 22:19:39 Redaktor: Administrator
wyniki_213.pdfinformacja o wynikach (wyniki_213.pdf - 781.25 KB)
Data publikacji: 2020-12-29 21:23:29 Redaktor: Administrator

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 752
Wprowadził do systemu: Administrator, data: 2020-11-27 16:17:38
Opublikował: Administrator, data publikacji: 2020-11-27 16:39:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu