Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Nowy Korczyn

Adres:
Krakowska 1
28-136 Nowy Korczyn

Kontakt:
tel. 041 377 10 03, fax. 041 377 10 44
E-mail:inwestycje@nowykorczyn.pl
Strona www: www.nowykorczyn.pl

Numer ID: 146

Data publikacji:
2015-03-10 21:32:09

Przedmiot: Remont i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowy Korczyn..

Treść przetargu:

Nowy Korczyn: Remont i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowy Korczyn.
Numer ogłoszenia: 52894 - 2015; data zamieszczenia: 10.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowy Korczyn , ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3771003, faks 041 3771044.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowykorczyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowy Korczyn..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ I Lokalizacja: Remont i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowy Korczyn w miejscowościach: Czarkowy, Stary Korczyn, Badrzychowice, Sępichów, Nowy Korczyn A Remont budynku świetlicy wiejskiej w Czarkowach 1 Obłożenie schodów zewnętrznych płytkami gres kpl. 1 2 Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej kpl. 1 3 Elewacja kpl. 1 4 Wymiana pokrycia dachu kpl. 1 5 Zakup zestawu gier zespołowych kpl. 1 6 Zakup stołu do tenisa stołowego kpl. 1 7 Wymiana stolarki okiennej kpl. 1 Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Korczynie 1 Wymiana stolarki okiennej kpl. 1 2 Wymiana pokrycia dachu kpl. 1 3 Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej kpl. 1 4 Zakup strojów ludowych kpl. 1 5 Zakup zestawu gier zespołowych kpl. 1 6 Zakup stołu do tenisa stołowego kpl. 1 7 Wyposażenie świetlicy kpl. 1 Remont i wyposażenie świetlicy w Badrzychowicach 1 Wymiana pokrycia dachu kpl. 1 2 Wymiana stolarki okiennej kpl. 1 3 Elewacja kpl. 1 4 Zakup zestawu gier zespołowych kpl. 1 5 Zakup stołu do tenisa stołowego kpl. 1 6 Wyposażenie świetlicy kpl. 1 7 Zakup karuzeli kpl. 1 8 Zakup huśtawki podwójnej kpl. 1 Remont i wyposażenie świetlicy w Sępichowie 1 Wymiana ogrodzenia świetlicy kpl. 1 2 Elewacja kpl. 1 3 Wymiana pokrycia dachu kpl. 1 4 Zakup grilla kpl. 1 5 Zakup zestawu gier zespołowych kpl. 1 6 Zakup stołu do tenisa stołowego kpl. 1 7 Wyposażenie świetlicy kpl. 1 8 Wymiana ogrodzenia boiska kpl. 1 Wyposażenie świetlicy w Nowym Korczynie 1 Wyposażenie świetlicy kpl. 1 2 Zakup kajaków wraz z przyczepą do ich przewozu kpl. 1 3 Zakup zastawy stołowej kpl. 1 4 Zakup zestawu gier zespołowych kpl. 1 5 Zakup stołu do tenisa stołowego kpl. 1 CZĘŚĆ II Lokalizacja: Remont i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowy Korczyn w miejscowościach: Pawłów, Grotniki Małe, Parchocin, Błotnowola Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pawłowie 1 Wymiana pokrycia dachu kpl. 1 2 Zakup zestawu gier zespołowych kpl. 1 3 Zakup stołu do tenisa stołowego kpl. 1 Remont i wyposażenie świetlicy w Grotnikach Małych 1 Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej kpl. 1 2 Elewacja kpl. 1 3 Wymiana pokrycia dachu kpl. 1 4 Wymiana stolarki okiennej kpl. 1 5 Malowanie pomieszczeń kpl. 1 6 Wymiana posadzki kpl. 1 7 Wyposażenie świetlicy kpl. 1 8 Zakup grilla kpl. 1 9 Zakup zastawy stołowej kpl. 1 10 Zakup zestawu gier zespołowych kpl. 1 11 Zakup stołu do tenisa stołowego kpl. 1 Remont i wyposażenie świetlicy w Parchocinie 1 Elewacja kpl. 1 2 Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej kpl. 1 3 Wymiana stolarki okiennej kpl. 1 4 Malowanie pomieszczeń kpl. 1 5 Zakup zestawu gier zespołowych kpl. 1 6 Zakup stołu do tenisa stołowego kpl. 1 7 Wyposażenie świetlicy kpl. 1 Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Błotnowoli 1 Wymiana posadzki kpl. 1 2 Malowanie pomieszczeń i wykonanie opaski przy budynku kpl. 1 3 Wymiana stolarki okiennej kpl. 1 4 Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej kpl. 1 5 Zakup zestawu gier zespołowych kpl. 1 6 Zakup stołu do tenisa stołowego kpl. 1 7 Wyposażenie świetlicy kpl. 1.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.43.30.00-7, 45.42.10.00-4, 45.26.12.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: CZĘŚĆ I Wadium - 8 000,00 PLN, ( słownie: osiem tysięcy złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert . CZĘŚĆ II Wadium - 4 000,00 PLN, ( słownie: cztery tysiace złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert . 17.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z pózn. zm5 ) Dla niepieniężnej formy wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. Jeżeli wadium wpłacane jest w pieniądzu, termin zachowany jest tylko wtedy, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek bankowy Zamawiającego przed terminem składania ofert. 17.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Gminy Nowy Korczyn na konto w Banku Spółdzielczym w Kielcach Oddział w Nowym Korczynie nr 45 8493 0004 0139 0200 0231 0010 . Wadium nr postępowania ZITŚ.271.01.2015 CZĘŚĆ I Wadium nr postępowania ZITŚ.271.01.2015 CZĘŚĆ II 17.4 Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 17.5 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt.17.10. 17.6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 17.7 . Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 17.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 17.5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 17.9 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 17.10 . Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ( PZP), z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ( PZP), pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 (PZP), lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 (PZP), co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 17.11 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Metoda oceny spełnia - nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli złoży wykaz wszystkich najważniejszych wykonanych w tym okresie robót, a w ramach tych robót: Część I Wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane o wartości min. 200 tys. zł. każda, polegające na wykonaniu robót związanych z budową lub remontem budynków Część II. Wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane o wartości min. 100 tys. zł. każda, polegające na wykonaniu robót związanych z budową lub remontem budynków Do pozycji wykazu z opisanym wyżej zakresem należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Metoda oceny spełnia - nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Metoda oceny spełnia - nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Metoda oceny spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W wykazie należy również wskazać wszystkie roboty budowlane zlecone, a niewykonane i wykonane nienależycie w okresie ostatnich pięciu lat, bilans wartościowy wszystkich robót zleconych, a niewykonanych i wykonanych nienależycie nie może przekroczyć 15 % łącznej wartości robót wykonanych należycie. Metoda oceny spełnia - nie spełnia Uwaga, w przypadku braku robót budowlanych zleconych ( w okresie ostatnich 5 lat), a niewykonanych i wykonanych nienależycie nie ma obowiązku składania wykazu wszystkich wykonanych robót.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Gwarancja - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany wynagrodzenia umownego: 1) W przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wartości przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysami powykonawczymi, za faktycznie wykonaną ilość robót budowlanych. 2) W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wprowadzenie w trakcie realizacji zamówienia robót lub materiałów zamiennych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej - zamienne zakresy robót lub materiały zostaną ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokóle konieczności, a ich wartość zostanie określona w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys szczegółowy. Wykonawca do sporządzenia kosztorysu szczegółowego przyjmie identyczne czynniki cenotwórcze, jakie określił w kosztorysie ofertowym. Wycena powyższa zastąpi wycenę danej pozycji określonej w kosztorysie ofertowym. 3) Ustawowe zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), 4) W przypadku konieczności wykonania dodatkowych zamówień nie objętych dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zakresu podstawowego, mogą one być wykonane na podstawie odrębnego zamówienia zleconego w oparciu o art. 67 ust.1 pkt.5). Zakres robót dodatkowych zostanie ustalony i zatwierdzony przez Zamawiającego w protokole konieczności, a ich wartość zostanie ustalona w oparciu o kosztorys. Wykonawca do kosztorysu przyjmie czynniki cenotwórcze, ceny materiałów i sprzętu w wielkości nie przekraczającej średnich cen z publikacji SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego okres wyceny. 2 zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: 1) zmiany przepisów prawa; 2) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań, niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia lub w SIWZ; 3) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają 4) z powodu zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy( zdarzenia siły wyższej np. intensywne opady), uzasadnionego wstrzymania robót przez Zamawiającego, przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, jeżeli taka przerwa będzie miała wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. 5. Zmiany osobowe w zakresie osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowykorczyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Nowy Korczyn Ul. Krakowska 1, 28 - 136 Nowy Korczyn.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Nowy Korczyn Ul. Krakowska 1, 28 - 136 Nowy Korczyn sekretariat pok. nr 5, I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie inwestycyjne jest współfinansowane w ramach operacji z zakresu działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowy Korczyn..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ I Lokalizacja: Remont i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowy Korczyn w miejscowościach: Czarkowy, Stary Korczyn, Badrzychowice, Sępichów, Nowy Korczyn A Remont budynku świetlicy wiejskiej w Czarkowach 1 Obłożenie schodów zewnętrznych płytkami gres kpl. 1 2 Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej kpl. 1 3 Elewacja kpl. 1 4 Wymiana pokrycia dachu kpl. 1 5 Zakup zestawu gier zespołowych kpl. 1 6 Zakup stołu do tenisa stołowego kpl. 1 7 Wymiana stolarki okiennej kpl. 1 Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Korczynie 1 Wymiana stolarki okiennej kpl. 1 2 Wymiana pokrycia dachu kpl. 1 3 Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej kpl. 1 4 Zakup strojów ludowych kpl. 1 5 Zakup zestawu gier zespołowych kpl. 1 6 Zakup stołu do tenisa stołowego kpl. 1 7 Wyposażenie świetlicy kpl. 1 Remont i wyposażenie świetlicy w Badrzychowicach 1 Wymiana pokrycia dachu kpl. 1 2 Wymiana stolarki okiennej kpl. 1 3 Elewacja kpl. 1 4 Zakup zestawu gier zespołowych kpl. 1 5 Zakup stołu do tenisa stołowego kpl. 1 6 Wyposażenie świetlicy kpl. 1 7 Zakup karuzeli kpl. 1 8 Zakup huśtawki podwójnej kpl. 1 Remont i wyposażenie świetlicy w Sępichowie 1 Wymiana ogrodzenia świetlicy kpl. 1 2 Elewacja kpl. 1 3 Wymiana pokrycia dachu kpl. 1 4 Zakup grilla kpl. 1 5 Zakup zestawu gier zespołowych kpl. 1 6 Zakup stołu do tenisa stołowego kpl. 1 7 Wyposażenie świetlicy kpl. 1 8 Wymiana ogrodzenia boiska kpl. 1 Wyposażenie świetlicy w Nowym Korczynie 1 Wyposażenie świetlicy kpl. 1 2 Zakup kajaków wraz z przyczepą do ich przewozu kpl. 1 3 Zakup zastawy stołowej kpl. 1 4 Zakup zestawu gier zespołowych kpl. 1 5 Zakup stołu do tenisa stołowego kpl. 1.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.43.30.00-7, 45.42.10.00-4, 45.26.12.10-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. Gwarancja - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowy Korczyn..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ II Lokalizacja: Remont i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowy Korczyn w miejscowościach: Pawłów, Grotniki Małe, Parchocin, Błotnowola Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pawłowie 1 Wymiana pokrycia dachu kpl. 1 2 Zakup zestawu gier zespołowych kpl. 1 3 Zakup stołu do tenisa stołowego kpl. 1 Remont i wyposażenie świetlicy w Grotnikach Małych 1 Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej kpl. 1 2 Elewacja kpl. 1 3 Wymiana pokrycia dachu kpl. 1 4 Wymiana stolarki okiennej kpl. 1 5 Malowanie pomieszczeń kpl. 1 6 Wymiana posadzki kpl. 1 7 Wyposażenie świetlicy kpl. 1 8 Zakup grilla kpl. 1 9 Zakup zastawy stołowej kpl. 1 10 Zakup zestawu gier zespołowych kpl. 1 11 Zakup stołu do tenisa stołowego kpl. 1 Remont i wyposażenie świetlicy w Parchocinie 1 Elewacja kpl. 1 2 Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej kpl. 1 3 Wymiana stolarki okiennej kpl. 1 4 Malowanie pomieszczeń kpl. 1 5 Zakup zestawu gier zespołowych kpl. 1 6 Zakup stołu do tenisa stołowego kpl. 1 7 Wyposażenie świetlicy kpl. 1 Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Błotnowoli 1 Wymiana posadzki kpl. 1 2 Malowanie pomieszczeń i wykonanie opaski przy budynku kpl. 1 3 Wymiana stolarki okiennej kpl. 1 4 Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej kpl. 1 5 Zakup zestawu gier zespołowych kpl. 1 6 Zakup stołu do tenisa stołowego kpl. 1 7 Wyposażenie świetlicy kpl. 1.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.43.30.00-7, 45.42.10.00-4, 45.26.12.10-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. Gwarancja - 10

Załączone pliki
SIWZ_146.pdfSIWZ (SIWZ_146.pdf - 509.294 KB)
Data publikacji: 2015-03-10 21:37:13 Redaktor: Andrzej Piotrowski
dokumentacja_146.zipDokumentacja (dokumentacja_146.zip - 106094.944 KB)
Data publikacji: 2015-03-10 21:57:00 Redaktor: Andrzej Piotrowski
informacja_1_146.pdfInformacja 1 (informacja_1_146.pdf - 2569.792 KB)
Data publikacji: 2015-03-13 15:09:48 Redaktor: Andrzej Piotrowski
odpowiedz_1_146.zipNowe przedmiary (odpowiedz_1_146.zip - 2733.312 KB)
Data publikacji: 2015-03-13 15:12:01 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: Załącznik do informacji nr 1 - aktualizacja przedmiarów
informacja_2_146.pdfInformacja 2 (informacja_2_146.pdf - 372.256 KB)
Data publikacji: 2015-03-23 21:03:37 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2398
Wprowadził do systemu: Andrzej Piotrowski, data: 2015-03-10 21:32:09
Opublikował: Andrzej Piotrowski, data publikacji: 2015-03-10 22:14:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu