Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy

2016-02-11 20:09:14 Ogłoszenia o naborze

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy: Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

1. Nazwa i adres podmiotu organizującego nabór:

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ul. Buska 7, 28-136 Nowy   

    Korczyn

 

2. Miejsce i wymiar czasu pracy:

    Forma zatrudnienia: umowa o pracę – pełny etat

    Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

    ul. Buska 7, 28-136 Nowy Korczyn

 

3.Wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

a) wykształcenie: wyższe administracyjne, prawnicze, pedagogiczne, ekonomiczne;

b) obywatelstwo polskie;

c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z

    oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d) niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni

     praw  publicznych;

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;

f) nieposzlakowana opinia;

g) staż pracy;

h) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;

i) bardzo dobra znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, aktów wykonawczych do w/w ustaw oraz kodeksu postepowania administracyjnego;

j) dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;

k) umiejętność pracy z klientem.

 

4.   Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które

       przeprowadzany jest nabór:

a) umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność;

b) umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów;

c) umiejętność podejmowania decyzji i samodzielnego rozwiązywania problemów;

d) umiejętność planowania pracy, operatywność;

 

5.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzony jest nabór:

- obsługa klienta w zakresie wydawania i przyjmowania wniosków o świadczenia rodzinne, o

  ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, o pomocy osobom uprawnionym do   

  alimentów,

- prowadzenie postępowań zgodnie z aktami wykonawczymi do w/w ustaw oraz kodeksem  

  postępowania administracyjnego.

 

6.   Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- list motywacyjny,

- curriculum vitae,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

- kserokopie świadectw pracy,

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień,

- oświadczenie o niekaralności,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw

  publicznych,

- wypełniony kwestionariusz osobowy

 

7. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudniania osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6%.

 

8. Informacja o terminie i miejscu składania dokumentów:

1) Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 23.02.2016 r. do godz. 15.00 u Kierownika Ośrodka w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ul. Buska 7,  28-136 Nowy Korczyn  pok. nr 1 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Ośrodka) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Nowym Korczynie ul. Buska 7,  28-136 Nowy Korczyn  w terminie do 23.02.2016 r. do godz. 15.00.

z dopiskiem: nabór na wolne stanowisko pracy – GOPS.

 

2) Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi.

 

3) Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: ,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r.  poz. 1182)”.

 

9. Inne informacje:

Kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni o dalszych czynnościach związanych z rekrutacją.

Informacja o ostatecznych wynikach rekrutacji zostanie zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń GOPS w Nowym Korczynie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 41-3771065

 

Nowy Korczyn, dnia 11.02.2016 r.

 

 

                                                                                         Kierownik

                                                                             Sławomir Wawrzeniec

Zobacz również: