OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE

2009-05-20 08:04:24 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy Nowy Korczyn OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE Wolne stanowisko urzędnicze: Komendant Straży Gminnej w Nowym Korczynie

OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE

 

Wójt Gminy

Nowy Korczyn

OGŁASZA

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

                   W URZĘDZIE GMINY W NOWYM KORCZYNIE

Wolne stanowisko urzędnicze:

                            Komendant Straży Gminnej w Nowym Korczynie

 

I. Opis stanowiska i zakresu zadań wykonywanych.

Do głównych zadań wykonywanych na stanowisku Komendanta Straży Gminnej w Nowym Korczynie będzie należało :

  1. organizowanie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania Straży Gminnej zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) oraz Regulaminem Straży Gminnej,
  2. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji,
  3. współdziałanie z Policją, Strażą Pożarną i innymi jednostkami, służbami i instytucjami,
  4. ochrona porządku w miejscach publicznych oraz kontrola utrzymania ładu i porządku na terenie Gminy Nowy Korczyn,
  5. prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia,
  6. kontrola osób w uzasadnionych przypadkach, w celu ustalenia ich tożsamości,
  7. nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia,
  8. reprezentowanie Straży Gminnej na zewnątrz.

 

II. Niezbędne wymagania.

1)      wykształcenie wyższe magisterskie,

2)      obywatelstwo polskie,

3)      co najmniej 5- letni staż pracy, w tym co najmniej 2-letni na stanowiskach urzędniczych w jednostkach: marszałkowskie, wojewódzkie, samorządowe jednostki organizacyjne, starostwa powiatowe, powiatowe jednostki organizacyjne, jednostki pomocnicze Gminy oraz gminne jednostki i zakłady budżetowe, lub na innych kierowniczych stanowiskach państwowych ,

4)      niekaralność,

5)      pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,

6)      nieposzlakowana opinia,

7)      znajomość ustawy o strażach gminnych wraz z ustawami pokrewnymi, oraz ustawy o samorządzie gminnym, a także znajomość struktury i zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,

8)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

9)      prawo jazdy kategorii A i B,

10)  uregulowany stosunek do służby wojskowej.

III. Wymagania pożądane

1)      co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w organizacjach zapewniających bezpieczeństwo,

2)      doświadczenie w kierowaniu zespołem,

3)      mile widziane ukończone szkolenie podstawowe strażników gminnych lub uczestnictwo w powyższym kursie,

4)      wysoka kultura osobista oraz miła aparycja,

5)      odpowiedzialność i rzetelność,

6)      znajomość obsługi komputera,

7)      odporność na stres,

8)      dyspozycyjność.

IV. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty.

1)      Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV).

2)      List motywacyjny.

3)      Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje.

4)      Kopie świadectw pracy dokumentujące wymagany staż pracy.

5)      Kserokopia dowodu osobistego.

6)      Kserokopia prawa jazdy.

7)      Kserokopia książeczki wojskowej.

8)      Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

9)      Aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do zatrudnienia na danym stanowisku.

 

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.)”

 

Oferty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą do dnia 3 czerwca 2009r.  do godz. 15.00 pod adresem : Urząd Gminy Nowy Korczyn, ul. Krakowska 7, 28- 136 Nowy Korczyn w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Komendant Straży Gminnej w Nowym Korczynie”.

 

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie naboru na wolne stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja powołana przez Wójta Gminy Nowy Korczyn zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie ( z regulaminem naboru można się zapoznać w  Urzędzie Gminy  w Nowym Korczynie).

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonych w ogłoszeniu o naborze. Termin rozmowy kwalifikacyjnej również zostanie podany na stronie BIP.

 

**************************************************************

 

Zobacz również: