Komisja Budżetu, Finansów i PlanowaniaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2011-04-12 10:05:28

P L A N P R A CY

P L A N        P R A CY

Komisji Budżetu, Finansów i Planowania  Rady Gminy

 w Nowym Korczynie na rok 2006.

 

S T Y C Z E Ń

 1. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2006.
 2. Analiza kosztów związanych z utrzymaniem szkół na terenie gminy.
 3. Sprawy różne.

 

L   U   T   Y

 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2006 rok.

 

M A R Z E C

 1. Analiza dotacji celowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
 2. Sprawy bieżące.

K W I E C I E Ń

 1. Analiza wpływów z opłaty targowej oraz wydatków na utrzymanie placów targowych.

2.   Ocena wpływów i zadłużeń z podatków i zobowiązań za dzierżawy.

 

M   A   J

1.   Przyjęcie informacji o dotacjach celowych na realizację zadań zleconych.

2.   Sprawy bieżące.

C Z E R W I E C

 1. Przyjęcie informacji o dotacjach celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy.

 

L  I  P  I  E  C

1.      Analiza płatności czynszów za najem lokali.

 

S I E R P I E Ń

 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2006 roku.
 2. Sprawy różne.

 

W R Z E S I E Ń

1.   Analiza wykonania budżetu w placówkach oświatowych.

 1. Sprawy bieżące.

 

P A Ź D Z I E R N I K

 1. Analiza płatności zobowiązań pieniężnych przez osoby fizyczne i prawne.

 

 

 

Ponadto komisja rozpatrywać będzie projekty uchwał dotyczące spraw finansowych

a wynikające z bieżącej działalności Gminy Nowy Korczyn.

 

 

 

 

 

 

 

 Powrót