Opublikowano: 2016-08-05 08:54:42

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Remont drogi gminnej nr 353065T Podzamcze - wał rz. Nida - wał rz. Wisła od km 0+000 do km 0+250 i od km 0+450 do km 0+940.

Wynik postepowania:

 Znak: ZITŚ.271.08.2016                                                                                                Nowy Korczyn, 4.08.2016r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. 2015r. poz. 2164) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Zamawiającego – Gmina Nowy Korczyn ul. Krakowska 1, 28 – 136 Nowy Korczyn w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. Remont drogi gminnej nr 353065T Podzamcze – wał rz. Nida – wał rz. Wisła od km 0+000 do km 0+250 i od km 0+450 do km 0+940.wybrano ofertę nr  4  jako najkorzystniejszą złożoną przez Wykonawcę– Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Drogowe sp. z o. o  DYLMEX – INWESTYCJE sp. k.  i Firma Transportowo- Budowlano- Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl, Staszów o wartości 184 019.69zł.

 

Oferta ww. Wykonawcy odpowiada treści SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ i w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100,00 punktów łącznie.

I.                    Zestawienie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Punktacja ofert

Kryterium cena (waga kryterium 95%)

Kryterium gwarancja (waga kryterium 5%)

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów spółka z o. o

Ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

 

76,70

5,00

81,70

2.

„BUDOMEX” Kazimierz Górniak sp. jawna

Kamieniec 8, 28-230 Połaniec

80,70

5,00

85,70

3.

Usługi Koparko- Ładowarką Transport Drogowy

Marcin Piotrowski

Badrzychowice 71, 28-136 Nowy Korczyn

88,94

5,00

93,94

4.

Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Drogowe sp. z o. o

DYLMEX- INWESTYCJE sp. k.

ul. Rakowska 33

 

Firma Transportowo- Budowlano- Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl

ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

95,00

5,00

100,00

 

II.                  Informacja o Wykonawcach wykluczonych:

W postepowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III.                Informacja o ofertach odrzuconych:

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

IV.                Termin po upływie, którego może być zawarta umowa -  nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,  w sposób określony w art. 94 ust. 1 pkt. 2.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 559
Wprowadził do systemu: Administrator, data: 2016-07-07 19:55:03
Opublikował: Administrator, data publikacji: 2016-07-07 20:03:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu