URG_Rok 2017

Wersja do druku


Załączone pliki
URG_XXIV_158_2017.pdfURG_XXIV_158_2017 (URG_XXIV_158_2017.pdf - 791.763 KB)
Data publikacji: 2017-03-13 12:54:16 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowy Korczyn i komisji stałych Rady Gminy na 2017 rok
URG_XXIV_159_2017.pdfURG_XXIV_159_2017 (URG_XXIV_159_2017.pdf - 475.012 KB)
Data publikacji: 2017-03-13 12:54:54 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2032
URG_XXIV_160_2017.pdfURG_XXIV_160_2017 (URG_XXIV_160_2017.pdf - 758.029 KB)
Data publikacji: 2017-03-13 12:55:25 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2017 rok
URG_XXIV_161_2017.pdfURG_XXIV_161_2017 (URG_XXIV_161_2017.pdf - 357.049 KB)
Data publikacji: 2017-03-13 12:55:57 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Korczyn
URG_XXIV_162_2017.pdfURG_XXIV_162_2017 (URG_XXIV_162_2017.pdf - 334.888 KB)
Data publikacji: 2017-03-13 12:56:30 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Górnowola
URG_XXIV_163_2017.pdfURG_XXIV_163_2017 (URG_XXIV_163_2017.pdf - 951.585 KB)
Data publikacji: 2017-03-13 12:56:57 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kawęczyn”
URG_XXIV_164_2017.pdfURG_XXIV_164_2017 (URG_XXIV_164_2017.pdf - 166.131 KB)
Data publikacji: 2017-03-13 12:57:35 Redaktor: Administrator
Opis: zmieniająca uchwałę Nr XXII/150/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 listopada 2016r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu
URG_XXIV_165_2017.pdfURG_XXIV_165_2017 (URG_XXIV_165_2017.pdf - 165.728 KB)
Data publikacji: 2017-03-13 12:58:15 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie odmowy wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
URG_XXIV_166_2017.pdfURG_XXIV_166_2017 (URG_XXIV_166_2017.pdf - 842.336 KB)
Data publikacji: 2017-03-13 12:59:06 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Nowy Korczyn do nowego ustroju szkolnego
URG_XXIV_167_2017.pdfURG_XXIV_167_2017 (URG_XXIV_167_2017.pdf - 108.507 KB)
Data publikacji: 2017-03-13 12:59:51 Redaktor: Administrator
Opis: zmieniająca uchwałę Nr XLIV/261/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej
URG_XXV_168_2017.pdfURG_XXV_168_2017 (URG_XXV_168_2017.pdf - 2295.693 KB)
Data publikacji: 2017-04-04 20:46:13 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2032
URG_XXV_169_2017.pdfURG_XXV_169_2017 (URG_XXV_169_2017.pdf - 941.822 KB)
Data publikacji: 2017-04-04 20:46:57 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2017 rok
URG_XXV_170_2017.pdfURG_XXV_170_2017 (URG_XXV_170_2017.pdf - 8802.964 KB)
Data publikacji: 2017-04-04 20:48:40 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Korczyn na lata 2016-2023”
URG_XXV_171_2017.pdfURG_XXV_171_2017 (URG_XXV_171_2017.pdf - 328.341 KB)
Data publikacji: 2017-04-04 20:49:32 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
URG_XXV_172_2017.pdfURG_XXV_172_2017 (URG_XXV_172_2017.pdf - 167.541 KB)
Data publikacji: 2017-04-04 20:50:31 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Nowy Korczyn w 2017 i 2018 roku
URG_XXV_173_2017.pdfURG_XXV_173_2017 (URG_XXV_173_2017.pdf - 850.034 KB)
Data publikacji: 2017-04-04 20:51:42 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Nowy Korczyn do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
URG_XXV_174_2017.pdfURG_XXV_174_2017 (URG_XXV_174_2017.pdf - 451.578 KB)
Data publikacji: 2017-04-04 20:52:30 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Nowy Korczyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowy Korczyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
URG_XXV_175_2017.pdfURG_XXV_175_2017 (URG_XXV_175_2017.pdf - 324.716 KB)
Data publikacji: 2017-04-04 20:53:33 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie poparcia stanowiska Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego w sprawie propozycji warunków umowy dzierżawy urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gmin woj. Świętokrzyskiego, stanowiących własność PGE Dystrybucja S.A.
URG_XXV_176_2017.pdfURG_XXV_176_2017 (URG_XXV_176_2017.pdf - 395.07 KB)
Data publikacji: 2017-04-04 20:54:19 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie poparcia stanowiska Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego w sprawie propozycji zmian ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta
URG_XXVI_177_2017.pdfURG_XXVI_177_2017 (URG_XXVI_177_2017.pdf - 3647.277 KB)
Data publikacji: 2017-05-23 19:50:40 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2032
URG_XXVI_178_2017.pdfURG_XXVI_178_2017 (URG_XXVI_178_2017.pdf - 937.518 KB)
Data publikacji: 2017-05-23 19:51:25 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2017 rok
URG_XXVI_179_2017.pdfURG_XXVI_179_2017 (URG_XXVI_179_2017.pdf - 3450.061 KB)
Data publikacji: 2017-05-23 19:52:16 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia aktualizacji ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Korczyn”
URG_XXVI_180_2017.pdfURG_XXVI_180_2017 (URG_XXVI_180_2017.pdf - 498.889 KB)
Data publikacji: 2017-05-23 19:52:52 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
URG_XXVII_181_2017.pdfURG_XXVII_181_2017 (URG_XXVII_181_2017.pdf - 2735.051 KB)
Data publikacji: 2017-07-05 10:40:10 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Korczynie za 2016 rok
URG_XXVII_182_2017.pdfURG_XXVII_182_2017 (URG_XXVII_182_2017.pdf - 2051.658 KB)
Data publikacji: 2017-07-05 10:41:10 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie za 2016 rok
URG_XXVII_183_2017.pdfURG_XXVII_183_2017 (URG_XXVII_183_2017.pdf - 1566.635 KB)
Data publikacji: 2017-07-05 10:42:06 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie za 2016 rok
URG_XXVII_184_2017.pdfURG_XXVII_184_2017 (URG_XXVII_184_2017.pdf - 8979.291 KB)
Data publikacji: 2017-07-05 10:43:20 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.
URG_XXVII_185_2017.pdfURG_XXVII_185_2017 (URG_XXVII_185_2017.pdf - 163.673 KB)
Data publikacji: 2017-07-05 10:43:53 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nowy Korczyn z wykonania budżetu za 2016r.
URG_XXVII_186_2017.pdfURG_XXVII_186_2017 (URG_XXVII_186_2017.pdf - 944.51 KB)
Data publikacji: 2017-07-05 10:44:32 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2017 rok
URG_XXVII_187_2017.pdfURG_XXVII_187_2017 (URG_XXVII_187_2017.pdf - 3686.584 KB)
Data publikacji: 2017-07-05 10:45:46 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2032
URG_XXVII_188_2017.pdfURG_XXVII_188_2017 (URG_XXVII_188_2017.pdf - 175.965 KB)
Data publikacji: 2017-07-05 10:46:16 Redaktor: Administrator
Opis: zmieniająca uchwałę Nr XIX/125/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Korczyn
URG_XXVII_189_2017.pdfURG_XXVII_189_2017 (URG_XXVII_189_2017.pdf - 651.216 KB)
Data publikacji: 2017-07-05 10:47:12 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Nowy Korczyn
URG_XXVII_190_2017.pdfURG_XXVII_190_2017 (URG_XXVII_190_2017.pdf - 261.11 KB)
Data publikacji: 2017-07-05 10:48:05 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Brzostkowie
URG_XXVIII_191_2017.pdfURG_XXVIII_191_2017 (URG_XXVIII_191_2017.pdf - 3741.991 KB)
Data publikacji: 2017-09-21 21:22:43 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2032
URG_XXVIII_192_2017.pdfURG_XXVIII_192_2017 (URG_XXVIII_192_2017.pdf - 1194.187 KB)
Data publikacji: 2017-09-21 21:23:23 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2017 rok
URG_XXVIII_193_2017.pdfURG_XXVIII_193_2017 (URG_XXVIII_193_2017.pdf - 182.018 KB)
Data publikacji: 2017-09-21 21:24:20 Redaktor: Administrator
Opis: zmieniająca uchwałę Nr XXIV/161/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Korczyn
URG_XXVIII_194_2017.pdfURG_XXVIII_194_2017 (URG_XXVIII_194_2017.pdf - 479.238 KB)
Data publikacji: 2017-09-21 21:24:49 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
URG_XXVIII_195_2017.pdfURG_XXVIII_195_2017 (URG_XXVIII_195_2017.pdf - 478.352 KB)
Data publikacji: 2017-09-21 21:25:25 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnej realizacji projektu pod nazwą "Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin"
URG_XXIX_196_2017.pdfURG_XXIX_196_2017 (URG_XXIX_196_2017.pdf - 984.871 KB)
Data publikacji: 2017-09-21 21:26:24 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2017 rok
URG_XXIX_197_2017.pdfURG_XXIX_197_2017 (URG_XXIX_197_2017.pdf - 3744.357 KB)
Data publikacji: 2017-09-21 21:27:10 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2032
URG_XXIX_198_2017.pdfURG_XXIX_198_2017 (URG_XXIX_198_2017.pdf - 177.474 KB)
Data publikacji: 2017-09-21 21:27:44 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. "Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn - etap II"
URG_XXIX_199_2017.pdfURG_XXIX_199_2017 (URG_XXIX_199_2017.pdf - 169.978 KB)
Data publikacji: 2017-09-21 21:28:17 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie udzielenia Powiatowi Buskiemu pomocy finansowej w wysokości 360 000 zł z przeznaczeniem na realizację w 2018 roku projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0103T Stopnica - Solec-Zdrój - Zielonki Ludwinów - Błotnowola od km 11+577 do km 14+427 długości 2850 m"
URG_XXIX_200_2017.pdfURG_XXIX_200_2017 (URG_XXIX_200_2017.pdf - 180.196 KB)
Data publikacji: 2017-09-21 21:28:48 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację w 2018 roku projektu pn. "Remont drogi powiatowej Nr 0128T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnowola - Pawłów od km 8+370 do km 9+710 dł. 1340 m."
URG_XXIX_201_2017.pdfURG_XXIX_201_2017 (URG_XXIX_201_2017.pdf - 176.598 KB)
Data publikacji: 2017-09-21 21:29:16 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
URG_XXX_202_2017.pdfURG_XXX_202_2017 (URG_XXX_202_2017.pdf - 1175.202 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 18:11:17 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2017 rok
URG_XXX_203_2017.pdfURG_XXX_203_2017 (URG_XXX_203_2017.pdf - 3745.313 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 18:14:02 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2032
URG_XXX_204_2017.pdfURG_XXX_204_2017 (URG_XXX_204_2017.pdf - 446.016 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 18:14:47 Redaktor: Administrator
Opis: zmieniająca uchwałę Nr XXV/174/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 17 marca 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Nowy Korczyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowy Korczyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
URG_XXX_205_2017.pdfURG_XXX_205_2017 (URG_XXX_205_2017.pdf - 173.011 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 18:15:39 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie
URG_XXXI_206_2017.pdfURG_XXXI_206_2017 (URG_XXXI_206_2017.pdf - 934.507 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 18:16:18 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2017 rok
URG_XXXI_207_2017.pdfURG_XXXI_207_2017 (URG_XXXI_207_2017.pdf - 3743.617 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 18:17:26 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2032
URG_XXXI_208_2017.pdfURG_XXXI_208_2017 (URG_XXXI_208_2017.pdf - 164.782 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 18:18:29 Redaktor: Administrator
Opis: uchylająca uchwałę nr XXX/205/2017 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie
URG_XXXI_209_2017.pdfURG_XXXI_209_2017 (URG_XXXI_209_2017.pdf - 268.624 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 18:19:20 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku
URG_XXXI_210_2017.pdfURG_XXXI_210_2017 (URG_XXXI_210_2017.pdf - 486.913 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 18:20:16 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
URG_XXXI_211_2017.pdfURG_XXXI_211_2017 (URG_XXXI_211_2017.pdf - 167.634 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 18:20:58 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
URG_XXXI_212_2017.pdfURG_XXXI_212_2017 (URG_XXXI_212_2017.pdf - 633.65 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 18:21:48 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości na 2018 r.
URG_XXXI_213_2017.pdfURG_XXXI_213_2017 (URG_XXXI_213_2017.pdf - 773.063 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 18:22:33 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2018
URG_XXXI_214_2017.pdfURG_XXXI_214_2017 (URG_XXXI_214_2017.pdf - 99.812 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 18:23:06 Redaktor: Administrator
Opis: zmieniającą uchwałę Nr XXII/149/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowy Korczyn
URG_XXXI_215_2017.pdfURG_XXXI_215_2017 (URG_XXXI_215_2017.pdf - 696.841 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 18:23:48 Redaktor: Administrator
Opis: zmieniająca uchwałę Nr XIX/128/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Nowy Korczyn
URG_XXXI_216_2017.pdfURG_XXXI_216_2017 (URG_XXXI_216_2017.pdf - 164.356 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 18:24:36 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Nowym Korczynie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Nowym Korczynie
URG_XXXI_217_2017.pdfURG_XXXI_217_2017 (URG_XXXI_217_2017.pdf - 165.109 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 18:25:25 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Starym Korczynie
URG_XXXI_218_2017.pdfURG_XXXI_218_2017 (URG_XXXI_218_2017.pdf - 163.395 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 18:26:03 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Brzostkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Brzostkowie
URG_XXXI_219_2017.pdfURG_XXXI_219_2017 (URG_XXXI_219_2017.pdf - 5389.598 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 18:27:27 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Korczyn na lata 2016-2023”
URG_XXXI_220_2017.pdfURG_XXXI_220_2017 (URG_XXXI_220_2017.pdf - 168.897 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 18:28:22 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy
URG_XXXII_221_2017.pdfURG_XXXII_221_2017 (URG_XXXII_221_2017.pdf - 3827.937 KB)
Data publikacji: 2018-04-12 11:41:57 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2032
URG_XXXII_222_2017.pdfURG_XXXII_222_2017 (URG_XXXII_222_2017.pdf - 2517.36 KB)
Data publikacji: 2018-04-12 11:42:34 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2018 rok
URG_XXXII_223_2017.pdfURG_XXXII_223_2017 (URG_XXXII_223_2017.pdf - 557.282 KB)
Data publikacji: 2018-04-12 11:43:19 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zawarcia porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach Grupy Zakupowej Gazu Ziemnego
URG_XXXII_224_2017.pdfURG_XXXII_224_2017 (URG_XXXII_224_2017.pdf - 1124.088 KB)
Data publikacji: 2018-04-12 11:43:57 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
URG_XXXII_225_2017.pdfURG_XXXII_225_2017 (URG_XXXII_225_2017.pdf - 440.811 KB)
Data publikacji: 2018-04-12 11:44:31 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2259

Wprowadził(a) do systemu: Administrator, data: 2017-02-01 21:29:22
Opublikował(a): Administrator, data publikacji: 2017-02-01 21:30:00
Ostatnia zmiana: Administrator, data: 2018-09-17 09:26:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony