Referat Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Srodowiska i Mienia Komunalnego

Wersja do druku

Do zadań Referatu Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego należy:

1. Prowadzenie nadzoru w zakresie dotyczącym zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Urząd.
2. Planowanie zadań dotyczących realizacji budowy, modernizacji i utrzymania dróg.
3. Nadzór w zakresie realizacji inwestycji gospodarki komunalnej.
4. Podejmowanie działań mających na celu zaopatrzenie Gminy w energię elektryczną, cieplną, gaz, wodę i kanalizację.
5. Przygotowywanie założeń i udział w sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
6. Dokonywanie okresowej oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przedstawianie Radzie Gminy wyników tej oceny.
7. Prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
8. Prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz prowadzenie ewidencji tych decyzji.
9. Przygotowywanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
10. Przygotowywanie projektów postanowień opiniujących zgodność proponowanych podziałów nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzenie rejestru wydanych postanowień.
11. Naliczanie opłaty z tytułu wzrostu wartości działek w związku ze zmianą przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego ( tzw. renty planistyczne ).
12. Udział w opracowaniu programów i planów rozwoju Gminy, projektów budżetów, sprawozdań oraz współudział w konstruowaniu wniosków do programów unijnych.
13. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
14. Prowadzenie i dokumentowanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z zakresu działania referatu.
15. Współudział przy przygotowywaniu wewnętrznych unormowań w zakresie realizacji zamówień  publicznych.
16. Weryfikacja merytoryczna pod względem formalnym sporządzonej dokumentacji składającej się na specyfikację istotnych warunków zamówienia.
17. Uczestniczenie i nadzorowanie prac Komisji Przetargowych powoływanych  do realizacji zamówień publicznych.
18. Przygotowywanie propozycji do planów wieloletnich i rocznych w zakresie inwestycji.
19. Przygotowywanie wniosków w sprawie dofinansowania zadań ze źródeł  zewnętrznych.
20. Współpraca z innymi gminami, powiatem, województwem w zakresie planowania i realizowania  oraz współudział w przygotowywaniu wspólnych inwestycji oraz przygotowywanie umów partycypacyjnych.
21. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków mienia komunalnego.
22. Prowadzenie nazewnictwa ulic.
23. Nadawanie numerów nieruchomości – realizacja wniosków o nadanie numeru nieruchomości.
24. Uwłaszczenie osób prawnych.
25. Prowadzenie komunalizacji mienia, prowadzenie wykupu gruntów na cele inwestycji publicznych realizowanych przez Gminę.
26. Wydawanie decyzji  w sprawach podziałów nieruchomości.
27. Gospodarowanie nieruchomościami oddanymi w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd oraz windykacja należności z tego tytułu.
28. Gospodarowanie nieruchomościami w tym przygotowywanie projektów uchwał w sprawach: sprzedaży, oddania w najem, dzierżawę lub użyczenia, wieczystego użytkowania, ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych.
29. Rozgraniczanie nieruchomości.
30. Zapewnienie udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej – ustalenie opłaty adiacenckiej.
31. Organizowanie działań i przygotowanie postępowań wywłaszczeniowych nieruchomości położonych na obszarach przeznaczanych w planach miejscowych na cele publiczne.
32. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczące osób fizycznych, zgodnie z napływającymi wnioskami od użytkowników wieczystych.
33. Współudział w przeprowadzaniu inwentaryzacji składników mienia komunalnego.
34. Prowadzenie spraw dotyczących dróg i obiektów inżynieryjnych oraz współdziałanie z zarządzającymi innymi drogami.
35. Koordynowanie i nadzór nad prowadzeniem zimowego i letniego utrzymania dróg, placów i ciągów pieszych administrowanych przez Gminę.
36. Nadzór nad stanem technicznym dróg, remonty i utrzymanie dróg, mostów i ciągów pieszych we właściwym stanie technicznym – dotyczy obiektów gminnych.
37. Prowadzenie spraw związanych z oznakowaniem pionowym i poziomym dróg oraz utrzymanie go w należytym stanie.
38. Koordynowanie i nadzorowanie działań w zakresie oświetlenia dróg, ulic i placów.
39. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem placów targowych i parkingów.
40. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej.
41. Koordynowanie spraw dotyczących komunikacji publicznej.
42. Wnioskowanie w sprawie oznakowania dróg i ulic oraz przystanków komunikacji.
43. Prowadzenie innych zadań wynikających z ustawy o drogach.
44. Prowadzenie spraw związanych z profilaktyką w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej.
45. Prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt w tym bezdomnych.
46. Prowadzenie spisów rolnych.
47. Prowadzenie spraw związanych z aktywizacją zawodową i restrukturyzacją rolnictwa.
48. Współpraca ze służbami doradztwa rolniczego, współpraca z Izbą Rolniczą oraz  Regionalnym Oddziałem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, itp..
49. Informowanie rolników o bieżącej pomocy i możliwościach pozyskiwania środków  pomocowych.
50. Wystawianie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym.
51. Nadzór nad ochroną ziemi, powietrza i wód przed zanieczyszczeniami, nadmiernym hałasem i innymi czynnikami powodującymi zagrożenie dla środowiska.
52. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie wycinki drzew i krzewów.
53. Realizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
54. Koordynacja działań w zakresie likwidacji skutków klęsk żywiołowych.
55. Prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania gospodarki wodno – ściekowej i gospodarki odpadami komunalnymi.
56. Prowadzenie wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
57. Prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości w Gminie.
58. Nadzorowanie stanu sanitarnego obiektów komunalnych.
59. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami i ściekami.
60. Prowadzenie innych zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody.
61. Prowadzenie wszystkich spraw dotyczących dodatków mieszkaniowych z wyłączeniem decyzji administracyjnych.
62. Przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu odpadów  z terenu Gminy,
63. Sprawy leśnictwa, zadrzewień i łowiectwa,
64. Gospodarka gruntami oraz obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie gminne.
65. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 6551

Wprowadził(a) do systemu: Andrzej Piotrowski, data: 2012-02-06 11:53:13
Opublikował(a): Andrzej Piotrowski, data publikacji: 2012-02-06 11:53:27
Ostatnia zmiana: Andrzej Piotrowski, data: 2012-02-06 12:00:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony