Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Nowy Korczyn

Adres:
Krakowska 1
28-136 Nowy Korczyn

Kontakt:
tel. 041 2345 432, fax. 041 2345 401
E-mail:inwestycje@nowykorczyn.pl
Strona www: www.nowykorczyn.pl

Numer ID: 219

Data publikacji:
2021-07-09 15:04:28

Przedmiot: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek szkolnych na terenie Gminy Nowy Korczyn w roku szkolnym 2021/2022 oraz w roku szkolnym 2022/2023

Treść przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych, dla uczniów dojeżdżających do
placówek szkolnych na terenie Gminy Nowy Korczyn w roku szkolnym 2021/2022 oraz w roku
szkolnym 2022/2023.
Przedmiot zamówienia obejmie przewóz uczniów na podstawie zakupionych biletów
miesięcznych po drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz gminnych o nawierzchni
asfaltowej.
Wykonawca będzie informowany o planowanych zmianach, co najmniej 5 dni przed ich
zaistnieniem. W dniach innych niż dni nauki szkolnej – rekolekcje, odpracowania dni nauki w
innych terminach, święta szkolne itp., których konieczność wynika z organizacji roku szkolnego –
kursy odbywały się będą według rozkładu okazjonalnego, uzgodnionego z Zamawiającym oraz
Dyrekcją poszczególnych szkół.
Wymaga się, aby wszystkim przewożonym uczniom zapewniono miejsca siedzące. Pojazdy
służące do przewozu uczniów muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa
(zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa) muszą być utrzymane w czystości z zachowaniem estetyki
wewnętrznej i zewnętrznej. Spełnienie czystości spalin- min. EURO – 3.

Wielkości grup dzieci jednocześnie przewożonych oraz długości tras należy przyjąć w ramach
własnego wyliczenia wartości usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uwaga 1:
Zamawiający zastrzega sobie dowóz dzieci w bezpośredni rejon placówek oświatowych oraz
wymaga od wykonawcy dostosowania godzin dowozu i odwozu do zajęć szkolnych w
poszczególnych placówkach.
Zamawiający zastrzega sobie maksymalny czas na podstawienie pojazdu zastępczego (serwis)
wynoszący 1 godzinę i 15 minut.
UWAGA 2:
Dla wskazanych w załączniku nr 8 tras regularnych w poszczególnych szkołach należy określić
dla każdej z tras cenę biletu miesięcznego dla jednego ucznia oraz wartość sumaryczną biletów
miesięcznych dla wszystkich tras dla ilości uczniów wskazanych w opisie przedmiotu
zamówienia.
Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie poprzez zaoferowanie dowozów i
odwozów w ramach świadczonych przewozów regularnych komunikacji zbiorowej. Wymagania
minimalne to przejazdy na wyznaczonych trasach w ilości minimum dwa zgodnie z rozkładem w
godzinach rannych przed rozpoczęciem zajęć oraz zgodnie z rozkładem w godzinach
popołudniowych.
Wykonawca który będzie świadczył usługi regularne otwarte w umowie cena będzie określona
jako wartość za bilety miesięczne na poszczególnych trasach.
Uwagi związane z realizacją usługi:
• Dowóz i odwóz odbywać się będzie począwszy od dnia 01.09.2021 do dnia 23.06.2023 r.
Okres świadczenia usługi może ulec zmianie, o ile na podstawie właściwych przepisów zostanie
ustalony inny termin zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym
2021/2022 i 2022/2023.
• Odwóz ze szkół należy uzgodnić z dyrektorami i kierownikami szkół. W trakcie roku szkolnego
mogą ulec zmianie godziny dowozu i odwozu.
• Wymaga się, aby wszystkim przewożonym uczniom zapewniono w autobusach miejsca
siedzące.
• Pojazdy służące do przewozu osób muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi
bezpieczeństwa (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), posiadać aktualne badania
techniczne i aktualną polisę ubezpieczeniową.
• Usługa objęta przedmiotem zamówienia musi być zgodna ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia.
• Rozliczenia tytułem zakupywanych biletów miesięcznych – Zamawiający będzie dokonywał
rozliczenia za bilety miesięczne w oparciu o faktyczne ilości uczniów w danym miesiącu
korzystających z przejazdów.
Przedmiot zamówienia nie obejmuje kosztów dojazdu wykonawcy do początkowego przystanku
i odjazdu z ostatniego przystanku, kończącego trasę.
Przedmiot zamówienia opisano w załączniku nr 8 do niniejszego SWZ, tj. Szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia.

Załączone pliki
ogloszenie_219.pdfOgłoszenie o przetargu (ogloszenie_219.pdf - 119.303 KB)
Data publikacji: 2021-07-09 15:08:21 Redaktor: Administrator
siwz_2019.docSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz_2019.doc - 265.728 KB)
Data publikacji: 2021-07-09 15:09:05 Redaktor: Administrator
zal_219.zipZałączniki do SIWZ (zal_219.zip - 202.404 KB)
Data publikacji: 2021-07-09 15:10:42 Redaktor: Administrator
ogl_o_zm_219.pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia (ogl_o_zm_219.pdf - 36.922 KB)
Data publikacji: 2021-07-12 11:17:48 Redaktor: Administrator
info_dla_wyk1_219.pdfInformacja dla wykonawców nr 1 (info_dla_wyk1_219.pdf - 49.038 KB)
Data publikacji: 2021-07-12 11:18:54 Redaktor: Administrator
ogl_o_zm2_219.pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 (ogl_o_zm2_219.pdf - 36.934 KB)
Data publikacji: 2021-07-16 23:25:30 Redaktor: Administrator
info2.pdfInformacja dla wykonawców nr 2 (info2.pdf - 51.967 KB)
Data publikacji: 2021-07-16 23:26:23 Redaktor: Administrator
zal_2a_zm.doczałącznik nr 2 po zmianach - Szczegółowy formularz cenowy (zal_2a_zm.doc - 71.68 KB)
Data publikacji: 2021-07-16 23:28:02 Redaktor: Administrator
zal_8_zm.docxzałącznik nr 8 po zmianach - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zal_8_zm.docx - 20.675 KB)
Data publikacji: 2021-07-16 23:29:37 Redaktor: Administrator
info_o_kw_219.pdfInformacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (info_o_kw_219.pdf - 33.588 KB)
Data publikacji: 2021-07-21 10:01:31 Redaktor: Administrator
zestawienie_219.pdfzbiorcze zestawienie ofert (zestawienie_219.pdf - 53.5 KB)
Data publikacji: 2021-07-21 22:48:34 Redaktor: Administrator
wynik_219.pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (wynik_219.pdf - 106.88 KB)
Data publikacji: 2021-08-17 13:29:06 Redaktor: Administrator

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1144
Wprowadził do systemu: Administrator, data: 2021-07-09 15:04:28
Opublikował: Administrator, data publikacji: 2021-07-12 07:41:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu