OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Z DNIA 23.05.2007r.

2007-05-23 21:43:17 Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.19 ust. 2 pkt. 4a, art.31, art.32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami)

Bez nazwy

WÓJT GMINY NOWY KORCZYN Znak:GKB.7639-01/2007 Nowy Korczyn, 2007-05-23

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.19 ust. 2 pkt. 4a, art.31, art.32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) Wójt Gminy Nowy Korczyn podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczony został wniosek Pana Radosława Madej zam. w Starym Korczynie nr d.41 28-136 Nowy Korczyn w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zmierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie budynku inwentarskiego o obsadzie 29,9 DJP wraz z płytą gnojową i zbiornikiem na gnojówkę na działce nr ewid. 285 w Starym Korczynie

Uwagi i wnioski dot. w/w inwestycji można składać w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie pokój nr 11.

WÓJT GMINY inż. Wiktor Kwas

Zobacz również: