ZAPROSZENIE I

2010-11-09 19:30:41 Aktualności

ZAPROSZENIE do złożenia oferty na Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie - zakup wyposażenia i sprzętu do GOK-u w Nowym Korczynie

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty na Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie - zakup wyposażenia
i sprzętu do GOK-u w Nowym Korczynie

I. Opis przedmiotu zamówienia: 
II. Zakres robót: zgodnie z załączonym wykazem wyposażenia i sprzętu. 
III. Przewidywany termin wykonania prac do 15.12.2010 r.
IV. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi  wypełnić kolumny dotyczące ceny jednostkowej i ogółem  załączonego wykazu wyposażenia i sprzętu  do wypełnionego formularza ofertowego
Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego do dnia 15.11.2010 r. do godz. 10:00.
Otwarcie  złożonych ofert nastąpi w dniu 15.11.2010 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie pok. Nr 6.
O wyborze oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni indywidualnie. 

Dokumenty:


1. Oferta


2. Wykaz wyposażenia i sprzętu

Zobacz również: