OBWIESZCZENIE

2011-04-28 15:26:14 Aktualności

w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na nadbudowie i przebudowie Ośrodka Zdrowia

                                                                                              Nowy Korczyn, 27.04.2011r.

Znak:ZITŚ.6733.1.2011. 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

      Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Admistracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.),

Wójt Gminy Nowy Korczyn

 

zawiadamia, o możliwości wglądu w akta sprawy w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na nadbudowie i przebudowie Ośrodka Zdrowia położonego na działce nr ewid. 1601 i 1604 w Nowym Korczynie. 

                                                                                                                                                          W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty publicznego

ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia

w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia do zebranych dowodów i materiałów.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie ul.Krakowska 1 , pokój nr 11 w godzinach pracy urzędu.

 

Wójt Gminy

mgr inż. Paweł Zagaja

Zobacz również: