Obwieszczenie

2011-06-06 07:56:09 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn zawiadamia, że na żądanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Kielce –Rejon Busko Zdrój ul. Batalionów Chłopskich 5 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

                                                                                              Nowy Korczyn, 2011-06- 03

Znak:ZITŚ.6733.2.2011. 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 61 § 4 i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Admistracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.),

Wójt Gminy Nowy Korczyn

 

zawiadamia, że na  żądanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Kielce –Rejon Busko Zdrój ul. Batalionów Chłopskich 5 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : 

-budowie budynku magazynowego do przechowywania soli oraz placów składowych piasku, tłucznia i wszelkich materiałów stosowanych przy zimowym utrzymaniu dróg oraz budowie urządzeń budowlanych w rozumieniu art.3 pkt.9 ustawy Prawo budowlane   działce nr ewid.147/2 położonej w Grotnikach Dużych                                                             

 

Jednocześnie informuję, że zostały zgromadzone dowody do podjęcia decyzji w sprawie i w terminie 7 dni od daty publicznego  ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia do zebranych dowodów i materiałów.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie ul.Krakowska 1 , pokój nr 11 w godzinach pracy urzędu.

 

Wójt Gminy

mgr inż. Paweł Zagaja

 

Zobacz również: