ZAPROSZENIE

2011-06-30 15:23:49 Aktualności

Gmina Nowy Korczyn Ul. Krakowska 1, 28 – 136 Nowy Korczyn ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na: opracowanie studialne p.n. Analiza- kosztowo – terminowa oraz wstępna koncepcja architektoniczno – stylistyczna na potrzeby Lokalnego Programu Rewitalizacji Nowego Korczyna o wartości poniżej 14000 Euro

 Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013

dla projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn”,

złożonego do Osi priorytetowej 6 – Wzmacnianie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast

do Działania   6.2 – Rewitalizacja małych miast

 

                                                      ZAPROSZENIE

Gmina Nowy Korczyn Ul. Krakowska 1, 28 – 136 Nowy Korczyn ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na: opracowanie studialne p.n. Analiza- kosztowo – terminowa oraz wstępna koncepcja architektoniczno – stylistyczna na potrzeby Lokalnego Programu Rewitalizacji Nowego Korczyna o wartości poniżej 14000 Euro

1. Opis przedmiotu zamówienia: opracowanie studialne p.n. Analiza- kosztowo – terminowa oraz wstępna koncepcja architektoniczno – stylistyczna na potrzeby Lokalnego Programu Rewitalizacji Nowego Korczyna

Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego do dnia 06.07.2011 r. do godz. 10:00.
pok. Nr 6.

Osoba do kontaktu: Stefan Majcher – Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy, tel. 041/3771003   w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach  od 800  do 1400.

Zobacz również: