Obwieszczenie

2011-10-11 13:34:23 Aktualności

Działając w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.- z póź. zm.) podaje się do publicznej wiadomości ,że

Nowy Korczyn, 2011-10-10

                                                                                        

Znak: ZITŚ.6733.4.2011                                                                               

 

                                                           OBWIESZCZENIE

 

¨       Działając w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.- z póź. zm.)  podaje się do publicznej wiadomości ,że po rozpatrzeniu wniosku  Gminy Nowy Korczyn - Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją  znak: ZITŚ.6733.4.2011  z dnia 10.10.2011r.  ustalił  lokalizację inwestycji celu publicznego dla planowanego  przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie budynku OSP mającej na celu wydzielenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wraz przebudową instalacji wod-kan, znajdującego się  na działce budowlanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 430, położonej w miejscowości Czarkowy , gmina Nowy Korczyn

Niniejszym obwieszczeniem informuję, że z powyższą decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie pok. Nr 11,  tel. (041) 377-10-03 wew. 32. w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy

mgr  inż. Paweł Zagaja

Zobacz również: