Ogłoszenie o konkursie ofert

2013-01-22 12:20:11 Aktualności

otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania realizacji zadania publicznego w zakresie:

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie wykonywania realizacji zadania publicznego w zakresie: UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W GMINIE NOWY KORCZYN W ROKU 2013


WÓJT GMINY NOWY KORCZYN

28-136 Nowy Korczyn

ul. Krakowska 1

tel.502 422 825


na podstawie art.13 w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U.z 2010r. Nr 234,poz.1536 t.j.) oraz na podstawie uchwały Nr XIV/91/2011Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 21 października 2011r w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nowy Korczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalnść pożytku publicznego na lata 2012-2015.


ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania realizacji zadania publicznego w zakresie:


UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ W GMINIE NOWY KORCZYN

W ROKU 2013


Rodzaj zadania


1. "Organizacja działań mających na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych".


wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania 47 000zł.


Zasady przyznawania dotacji


1. Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010r. Nr 234, poz. 1536 t.j.)

2. Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 t.j.).


3. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.


4. Szczegółowe warunku realizacji i rozliczenia zadania zostaną określone w umowie zawartej po rozstrzygnięciu konkursu pomiędzy stronami, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r.w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz.25).

Termin i warunki realizacji zadań


Termin realizacji zadań


Realizacja zadań nastąpi w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2013r.


Warunki realizacji zadań


1. Celem zadania jest powierzenie realizacji zadań własnych gminy związanych ze wsparciem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz.25).

Druk oferty jest dostępny na stronach internetowych www.nowykorczyn.pl lub w pokoju Nr.5. w Urzędzie Gminy Nowy Korczyn.

3. Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej odpowiednim tytułem zadania.

"Oferta realizacji zadania publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Nowy Korczyn w 2013 roku".

4. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

5. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana konieczne jest dokonanie korekty kosztorysu.

6. Organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 t.j.), są zobowiązane do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania oraz wydatków związanych z jego realizacją.

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Nowy Korczyn a podmiotem uprawnionym, według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz.25).

9. Podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz.25).

10. Dodatkowych informacji na temat warunków możliwości uzyskania dotacji udziela Danuta Zborowska tel. 41/3771003 wew.35.


Termin składania ofert


Oferty wg. wzoru określonego w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) należy składać w nieprzekraczalnym reminie do dnia 25 luty 2013r do godz. 15.00, do Urzędu Gminy Nowy Korczyn pokój Nr.5.

W przypadku przesyłki listowej decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Nowy Korczyn.


Tryb stosowany przy wyborze oferty.


1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 10 dni po upływie terminu składania ofert.

2. Opiniowania złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Nowy Korczyn.

3. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Wójt Gminy Nowy Korczyn po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej w terminie 14 dni od daty końcowej składania ofert.


Kryteria stosowane przy wyborze ofert.


1. Możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 t.j.);

2. Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3. Jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 t.j.)będą realizować zadanie publiczne;

4. Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 t.j.), które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.


Termin dokonania wyboru ofert.


Zespół opiniujący w terminie 10 dni od ostatecznego składania ofert złoży Wójtowi Gminy Nowy Korczyn zaopiniowane oferty, w celu podjęcia przez Wójta decyzji co do podpisania umów oraz wysokości dofinansowania ofert na realizację poszczególnych zadań.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Korczyn ul.Krakowska 1. na tablicy ogłoszeń.


Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2012 oraz wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 t.j.)


1) Klub Sportowy "WISŁA" w Nowym Korczynie - 47 000zł

Realizacja zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nowy Korczyn, obejmujący: popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży, szkolenie, współzawodnictwo, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu lokalnym i regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem drużyn młodzieżowych, zakup odzieży, obuwia i sprzętu do uprawiania sportu oraz utrzymanie stadionu sportowego w Nowym Korczynie.

2) Uczniowski Klub Sportowy "Wisła" - 7 000zł

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowy Korczyn.

Zobacz również: