Otwarty konkurs na realizację w 2013 roku zadania publicznego

2013-03-20 21:20:23 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza otwarty konkurs na realizację w 2013 roku zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej Gminy Nowy Korczyn przez organizacje pozarządowe w zakresie: „Pozyskiwania i dystrybucji artykułów żywnościowych na potrzeby podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie”

WÓJT GMINY NOWY KORCZYN

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz 1536 ze zm.) i art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz  Uchwały Nr XIV/91/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie  z dnia 21 października 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowy Korczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego na lata 2012-2015

 

OGŁASZA

otwarty konkurs na realizację w 2013 roku zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej Gminy Nowy Korczyn przez organizacje pozarządowe w zakresie: „Pozyskiwania i dystrybucji artykułów żywnościowych na potrzeby podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie”

1.    Rodzaj zadania

Zadanie dotyczy organizowania pomocy w formie paczek żywnościowych dla ok. 1000  potrzebujących osób będących podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie.

Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie powierzenia lub wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.

2. Wysokość dotacji na realizację zadania

a. Na realizację zadania w obszarze pomocy społecznej w 2013 r. przeznacza się kwotę 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

b. Kwota przeznaczona na realizację zadania może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie to można realizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskują akceptacji Wójta Gminy Nowy Korczyn lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

3. Zasady przyznania dotacji

a. Dotacja zostanie udzielona podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert po zawarciu umowy na realizację zadania, o którym mowa w punkcie 1, w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, dla których nie stosuje się trybu odwołania.

b. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, podmioty o których mowa w:

• art.25 ustawy o pomocy społecznej - dla zadania obszaru z pomocy społecznej.

• art.3 ust.2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

c. W konkursie nie mogą brać udziału organizacje i podmioty, które nieprawidłowo w przeszłości wykonały zlecone zadanie z zakresu pomocy społecznej lub działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

d. Oferta podmiotu uprawnionego do jej założenia powinna być zgodna z wzorami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

e. Oferty niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

4. Termin i warunki realizacji zadania

a. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Konkurs" oraz informacją jakiego zadania dotyczy.

b. Zadanie ma być realizowane od 18.04.2013 r. do 30.11.2013 r.

3. Zadanie ma być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami.

5. Termin składania ofert

1. Oferty dotyczące zlecenia realizacji zadania publicznego Gminy w zakresie „Pozyskiwania artykułów żywnościowych na potrzeby podopiecznych Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie" należy składać w sekretariacie Urząd Gminy w Nowym Korczynie, piętro I, pokój 5 osobiście w terminie do dnia 11 kwietnia 2013 r. lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

l. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od ostatniego dnia składania ofert.

2. Wyboru oferty dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Nowy Korczyn.

3. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

Kryteria oceny ofert są następujące:

1. czy Oferent prowadzi aktualnie i faktycznie działalność w zakresie określonym w zlecanym zadaniu, jeśli tak, to od kiedy i w jakim zasięgu terytorialnym oraz do kogo jest adresowana,

2. czy Oferent posiada odpowiedni zasób wiedzy fachowej i doświadczenie oraz profesjonalnie przygotowany personel, który będzie w stanie wykonać zadania według przyjętych w tym względzie wymogów prawnych i ustalonych standardów,

3. czy Oferent zobowiązuje się do wykonania zadania w ramach przeznaczonych na realizacje środków pieniężnych, czy też za inną oferowaną przez niego kwotę

4. czy złoży ofertę deklarując wykonanie zadania w terminie oczekiwanym przez ogłaszającego konkurs, czy też w podanym przez oferenta terminie wcześniejszym,

5. ocena przedstawionej przez oferenta kalkulacji kosztów na realizację zadania objętego konkursem.

7. Informacja o realizacji podobnych zadań w 2012 r.

Zadania z zakresu pozyskiwania żywności od organizacji pożytku publicznego w roku poprzednim nie były realizowane.

Zobacz również: