Obwieszczenie ZITŚ.6733.8.2013.2014

2014-05-07 12:04:55 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją znak: ZITŚ.6733.8.2013.2014 z dnia 30.04.2014r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego w zakresie publicznych urządzeń do przesyłania energii elektrycznej dla inwestycji pn:

Nowy Korczyn, 2014-04-30

Znak: ZITŚ.6733.8.2013.2014


OBWIESZCZENIE


Działając w oparciu o art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(t.j. Dz. U. z 2012 r, poz. 647 z póź. zm. ) podaje się do publicznej wiadomości ,że po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A., Oddział Skarżysko-Kamienna Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją znak: ZITŚ.6733.8.2013.2014 z dnia 30.04.2014r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego w zakresie publicznych urządzeń do przesyłania energii elektrycznej dla inwestycji pn:

„Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, obejmującej nieruchomości o numerach ewidencyjnych 69, 66, 67/2, 68, 70, 71, 72, 73,/1, 74, 672, 675 708, 709, 17, 18, 35/2, 143, 144, 145, 146, 147/2, 147/1, 148, 149, 150, 151, 710, 152, 153, 154, 713, 714, 715, 716, 158, 159/3, 160, 720, 721, 722, 673, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 282/3, 282/4, 675, 676, 275, 276, 277, położone w miejscowości: Łęka oraz nieruchomości o numerach ewidencyjnych 90, 97, 98/1, 113, 114, 117, 110, 109, 105, 103, 102, 67, 66, 15, położone w miejscowości Podraje, gmina Nowy Korczyn ”

Niniejszym obwieszczeniem informuję, że z powyższą decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie pok. Nr 12, tel. (041) 377-10-03 wew. 32. w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie bip:www.nowykorczyn.pl , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie oraz przesłanie sołtysowi wsi Grotniki Duże, Podraje i Nowy Korczyn celem umieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zobacz również: