Informacje dla rolników

2014-05-07 12:21:27 Aktualności

Wymagania higieniczne przy zbiorze owoców i warzyw

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju informuje, iż w ostatnim czasie odnotowano znaczny wzrost powiadomień zgłaszanych do systemu RASFF w sprawie zakażeń owoców pochodzących z Polski patogennymi wirusami przenoszonymi przez żywność. W związku z powyższym oraz ze zbliżającym się sezonem zbiorów owoców, należy pamiętać o obowiązkach i wytycznych w odniesieniu do zapewniania bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności na etapie produkcji pierwotnej w Polsce.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju przypomina o spełnianiu odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych na etapie produkcji pierwotnej i etapie zbioru owoców i warzyw. Powinny być przestrzegane co najmniej następujące wymagania:

 • odpowiednia jakość wody stosowanej do podlewania (nie może być zanieczyszczona fekaliami lub wymiotami ludzkimi). Należy zwrócić uwagę na źródło pochodzenia wody oraz sposoby i warunki jej .dostarczania. Woda do upraw powinna spełniać następujące kryteria mikrobiologiczne: grupa coli poniżej 50 000 w 100ml, gr. coli termotolerancyjne poniżej 20 000 w 100ml, paciorkowce kałowe poniżej 10 000 w 100ml, Salmonella nieobecne,
 • odpowiednie nawożenia płodów rolnych (nie wolno stosować odchodów ludzkich, które mogą być zanieczyszczone chorobotwórczymi wirusami mogącymi utrzymywać się nawet przez kilka miesięcy),
 • zapewnienie dostępu wszystkich pracowników do toalet w pobliżu plantacji oraz dostępu do czystej, bieżącej wody do mycia i suszenia rąk.

W tym celu należy zapewnić aby toalety (stałe lub przenośne) były:

- umieszczone blisko powierzchni plantacji, w zamkniętym obszarze pola, gdzie pracuje personel,
- ulokowane w miejscach w pobliżu powierzchni produkcyjnej, ale bez bezpośredniego dostępu do nich,
- w wystarczającej ilości dla zatrudnionego personelu,
- tak zaprojektowane, że zapewniają higieniczne usuwanie odpadów i zanieczyszczeń,
- tak zaprojektowane, że gwarantują brak możliwości przeciekań do wód gruntowych,
- są utrzymywane w odpowiednich warunkach sanitarnych i dobrym stanie (zapewnione mydło oraz instrukcje),
- myte i dezynfekowane zgodnie z przyjętymi procedurami,
- oddzielne dla gości i personelu (o ile to możliwe),

 • egzekwować mycie rąk przed każdorazowym wejściem na pole (instrukcja). Zalecane jest stosowanie rękawiczek jednorazowych,
 • przestrzegać zakazu pracy osób z objawami takimi jak: biegunka, wymioty, temperatura, kaszel lub żółtaczka,
 • sprawdzać posiadanie czystej odzieży przy wykonywaniu pracy,
 • przeprowadzać szkolenia pracowników w zakresie higieniczno-sanitarnym,
 • posiadać procedury dotyczących mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych powierzchni,
 • przeprowadzać kontrolę czystości i jakości stosowanych pojemników, naczyń do zbioru,
 • przestrzegać stosowania zasad Dobrej Praktyki Higienicznej, Produkcyjnej i Rolniczej
  • sprawdzać zakaz wejścia osób nieupoważnionych w tym dzieci, które nie powinny znajdować się w obszarze zbioru,
  • przestrzegać obowiązku identyfikowalności/śledzenia produktów według zasady: „krok w przód" (np. lista odbiorców) oraz stosowanie odpowiednich procedur w tym zakresie.

Prawidłowa ocena zagrożeń środowiskowych jest szczególnie ważna, gdyż następująca potem kontrola poszczególnych etapów podczas produkcji nie jest w stanie wyeliminować pierwotnych zanieczyszczeń. Główne źródła wirusów w żywności, mogą pojawić się podczas   pierwotnej   produkcji,  obejmując  wodę,  glebę,  nawozy, ścieki.

Owoce mogą być zanieczyszczone fekaliami pochodzącymi od ludzi lub zwierząt podczas np. powodzi, wylewów.

Należy przeprowadzać szkolenia pracowników w zakresie prawidłowej higieny przy zbiorze owoców.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju przypomina, iż zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) 178/2002 za jakość zdrowotną środka spożywczego wprowadzanego do obrotu oraz treść informacji umieszczonych na jego opakowaniu lub prezentacji i reklamy ponosi producent bądź przedsiębiorca wprowadzający środek spożywczy do obrotu.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju przypomina, iż podmioty działające na rynku spożywczym, prowadzące działalność w zakresie produkcji pierwotnej i sprzedaży bezpośredniej obowiązane są do złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju celem uzyskania zaświadczenia o wpisie do rejestru zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 61 i art. 63 ust. 2 pkt 1, pkt 12 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. Nr 136, poz. 914 z 2010r.).

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju informuje, że zgodnie z art.103 pkt 4 Ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. Nr 136, poz. 914 z 2010r.) podlega karze pieniężnej producent działający na rynku spożywczym, który prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zobacz również: