ZARZĄDZENIE Nr 33/2014

2014-07-01 11:08:10 Aktualności

Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 01.07.2014roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej położonej w Błotnowoli przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu .

ZARZĄDZENIE  Nr 33/2014

 

          Wójta Gminy Nowy Korczyn 

          z dnia 01.07.2014roku

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej położonej w Błotnowoli przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu .

 

Na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 518 ze zm./  oraz  uchwały Rady Gminy w Nowy Korczynie Nr XLVIII/305/2014  z dnia 18 czerwca 2014  roku w sprawie wyrażenia  zgody na wydzierżawienie  nieruchomości komunalnej położonej w Błotnowoli zarządzam co następuje:

                                                          

§ 1

Podaję  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej  przeznaczonej  do wydzierżawienia położonej  w obrębie nr 0002 Błotnowola na działce nr  ewidencyjny nr    368  , wymienionego w załączniku numer 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wymieniony  w § 1 załącznik Nr 1  do niniejszego zarządzenia , będący jednocześnie wykazem    nieruchomości przeznaczonych  do dzierżawy zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy na okres 21 dni , a informacja o jego wywieszeniu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w „ Tygodniku Ponidzie”  , a także na stronie internetowej Urzędu Gminy www.nowykorczyn.pl.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia  powierza  się Referatowi  Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do dzierżawy na okres do 10 lat w trybie przetargowym

 

        Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

/ tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 518 ze zm./ podaje się do publicznej wiadomości:

 

 

Lp.

 

 

Oznaczenie

nieruchomości

 

 

     KW

 

Powierzchnia

 

         m2

 

       Opis

 

Przeznaczenie

 

    Okres

dzierżawy

Minimalna

wysokość

czynszu

miesięcznie

 

  Termin

wnoszenia

     opłat

 

1.

 

 

 

 

 

 

Część działki

nr ewid.368

obręb 0002 Błotnowola

na której znajduje się:

- budynek dwufunkcyjny w części przeznaczony na lokal użytkowy

 

 

 

 

 

    brak

 

    104,35 m2

 

 w części budynku (lokalu) przeznaczonego do dzierżawy znajdują się 4 izby. Lokal wyposażony jest we wszystkie niezbędne wewnętrzne instalacje.

 

 

 

 

Działalność gospodarcza

handlowa

 

  

 

 

   10 lat

 

 

 

 

   500 ,00 zł

+ 23%VAT

Aktualizacja opłaty za najem lokalu nastąpi wraz ze zmianą wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. raz w roku. 

 

 

 

 

 

Płatne

 w ciągu

14 dni od dnia otrzymania faktury

 

 

 

 

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w dniu 01.07.2014r. na okres 21 dni i podano na stronie internetowej Urzędu  Gminy Nowy Korczyn. 

 

Zobacz również: