WÓJT GMINY NOWY KORCZYN

2008-09-30 16:04:37 Aktualności

WÓJT GMINY NOWY KORCZYN OGŁASZA Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2009 roku.

WÓJT GMINY NOWY KORCZYN

WÓJT GMINY NOWY KORCZYN

 

 

Działając na podstawie art.13 w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 roku

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.Nr 96, poz.873 z późn. zm.)

 

OGŁASZA

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2009 roku.

 

I.                   Konkurs ofert dotyczy następujących zadań:

 

1.      „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” polegające na:

-          szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży,

-          organizowaniu imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu,

-          bieżącym utrzymaniem i poprawą stanu technicznego istniejącej bazy sportowej.

2.      Środki przeznaczone na realizację tego zadania stanowi kwota 40.000 zł

( słownie: czterdzieści  tysięcy złotych ).

3.      O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań gminy.

4.      Termin realizacji zadania: do 31 grudnia 2009 roku, miejsce realizacji zadania: obiekty sportowe Gminy Nowy Korczyn, obiekty szkolne lokalnych placówek oświatowych.

5.      Termin składania ofert: 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym Korczynie, ul Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn.

6.      wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od określonego w punkcie 2 w trybie § 2 uchwały Rady Gminy Nowy Korczyn Nr XII/57/04 z dnia 15.03.2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji przedmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacja zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych.

 

II.

1.      Ze zgłoszonych ofert na realizację powyższych zadań zostaną wybrane oferty najkorzystniejsze, w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wybranym podmiotom zostanie udzielona dotacja z budżetu gminy po podpisaniu umowy.

2.      Oferty mogą składać organizację pozarządowe, kościelne i wyznaniowe osoby prawne i jednostki organizacyjne prowadzące działalność pożytku publicznego  w zakresie powyżej wymienionych zadań na terenie gminy oraz gminne jednostki organizacyjne.

3 .Ofertę należy złożyć na formularzu zawartym w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29. października.2003r.w sprawie wzoru oferty wykonania realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U .Nr 264, poz.2207 z 27 grudnia 2005r)

 

 

III.

Oferty należy składać w terminie do 31 października 2008r w Urzędzie Gminy Nowy Korczyn ul. Krakowska 1, pok. nr 10.

 

IV. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę:

1.Ocena możliwości zrealizowania zadań przez podmiot składający ofertę,

2.Ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3.Wysokość  środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

V. Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 16.02.2009 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Korczynie .

Konkurs ma charakter jawny.

 

 

 

Zobacz również: